Luke: Skogsvårdsarbetena börjar i Lappträsk – målsättningen med skogsvårdsåtgärderna är att skydda skogsträdens genetiska mångfald

Granarnas värdefulla arvsmassa i Lappträsk skyddas i en genreservskog av gran genom skogsvårdande avverkningar, med vilka man strävar till att gynna granbeståndets naturliga föryngring. Avsikten var att inleda avverkningarna redan tidigare, men utifrån diskussioner med naturskyddsorganisationerna, besök i terrängen och ytterligare undersökningar beslöt Luke att genomföra bara en tredjedel av den stämplingspost som planerats på hösten 2014. Kalhyggen utförs inte i Lappträsk och döda träd lämnas kvar i terrängen. Det går dock inte att helt avstå från avverkningar, för enligt Lukes undersökningar skulle man då äventyra skyddet av en internationellt unik och värdefull genreservskog.

Skyddet av skogsträdens genetiska mångfald kräver föryngring av den trädart som ska skyddas, och en naturlig generationsföljd. I en idealisk situation skulle det i ett område som är föremål för skydd av den genetiska mångfalden finnas träd av alla åldersklasser i beståndet: orörda urgamla trädbestånd, vilkas arvsmassa har utvalts och gallrats av naturen redan under en lång tid, och täta unga bestånd, där arvsmassans mångfald är som störst innan det naturliga urvalet har inletts. Särskilt ett växande, alltför tätt granbestånd med bara en åldersklass är mycket sårbart. En storm eller ett kraftigt insektangrepp inom ett litet område kan snabbt förstöra en lokalt anpassad arvsmassa som utvecklats under århundraden. Med noggrant planerade och inriktade avverkningar försäkrar man sig om en naturlig föryngring av Lappträsks värdefulla genresursbestånd av gran.

Hur genomförs avverkningarna?
Vid planeringen av skogsvårdsarbetena har man byggt på de goda resultat som man uppnått under tidigare skogsvårdande avverkningar i området. År 2005 utfördes gruppvis gallring, ljushuggning och luckavverkning i Lappträsks forskningsskog. I områden som då behandlades finns nu färre insektskador än i de obehandlade områdena och i grupperna med plantor som uppkommit genom naturlig föryngring är åldersstrukturen i trädbeståndet mer varierad. Det här tryggar genreservskogens fortbestånd. Vid skogsvårdande avverkning beaktas också hotade eller hänsynskrävande arter som påträffats i området och dessa objekt lämnas oåtgärdade.

Skogsvårdsarbetena i forskningsskogen utförs av Forststyrelsen på uppdrag av Naturresursinstitutet enligt gemensamt överenskomna planer som syftar till skydd av den internationellt värdefulla genreservskogen.

I Lappträsks genreservskog skyddas granens arvsmassa
I genreservskogen som ligger i Naturresursinstitutets forskningsskog i Lappträsk i östra Nyland skyddas granens genetiska mångfald. Ändamålet är att bevara ett representativt och livskraftigt prov på den finska granens arvsmassa, som är opåverkad av gran av främmande provenienser som människan infört.

Forskningsskogarna som har en lång historia är unika objekt för skydd av trädens genetiska mångfald, då man känner skogens behandlingshistorik. Trädbeståndet i Lappträsk forskningsskog är grovt, men inte särskilt gammalt, eftersom det har behandlats enligt forskningens behov sedan 1933. Skogens utvecklings och skötselhistorik är väl dokumenterad och utgör en värdefull tidsserie för forskningen. Under de senaste åren har trädbeståndets livskraft försvagats i Lappträsk på grund av alltför stor täthet och omfattande angrepp av granbarkborren. Fördröjningen av skogsvårdsåtgärderna i området äventyrar fortbeståndet av den värdefulla genreservskogen i Lappträsk.

Ytterligare information: 

Ytterligare information om skyddet av skogsträdens genetiska mångfald på nätet (på finska): http://www.metla.fi/palvelut/geenivarat/geenivarat.htm

Frågor och svar om skötseln av genreservskogen (på finska): http://www.luke.fi/lapinjarvi-...

Information om Lappträsk forskningsskog: http://www.metla.fi/metsat/lapinjarvi/index-se.htm

Kontaktpersoner:
  
Naturresursinstitutet, Taneli Kolström, direktör, skogshushållningens sakkunnigtjänster, tfn 029 532 5011, förnamn.efternamn@luke.fi 

Forststyrelsen, Ilkka Korhonen, teamförman, tfn 0400 132 141, förnamn.efternamn@metsa.fi 

Mer från SLC