Luke: Spannmålsskörden räcker för export

SLC - IMG 8698

Spannmålsskörden 2015 var den minsta på tre år. Trots det räcker skörden på 3,7 miljarder kilo till för export av 500 miljoner kilo, eftersom årskonsumtionen ligger på 3,2 miljarder kilo i Finland. Under de senaste åren har endast råg importerats till Finland i större mängd. Den inhemska rågskörden har bara sällan täckt efterfrågan. Förra hösten var ett undantag, rågskörden på 108 miljoner kilo täcker för första gången på femton år det inhemska behovet.
Efter två toppår minskade spannmålsskörden med tio procent. Såväl korn-, havre- som veteskörden minskade, medan rågskörden ökade med nästan 45 procent från 2014.

Klart över hälften av spannmålet, dvs. cirka 2,3 miljarder kilo, används på gårdarna främst som husdjursfoder. Resten av spannmålsskörden, eller uppskattningsvis 1,4 miljarder kilo, går till annan användning – den inhemska mat- och dryckesindustrin samt på export.

Rikligt med vete – kvaliteten lämnar övrigt att önska

Veteskörden var kvantitativt god – nästan en miljard kilo – den tredje största på de hundra år som statistik har förts. Vetets bakningskvalitet är dock svag. Endast cirka 18 procent av skörden uppfyller kriterierna för bakningskvalitet. Senast för sju år sedan var mängden vete av bakningskvalitet mindre.

Nästan dubbelt upp av ärter och bondbönor

Skörden av både ärter (25 milj. kg) och bondbönor (27 milj. kg) ökade med till och med 25–75 procent från året innan. Uppgången i skördemängderna fick draghjälp av en fördubbling av arealen för ärter och en ökning av arealen för bondbönor med över 50 procent. Odlingsarealen för båda proteingrödorna ökade till samma nivå som för sockerbeta, dvs. till en nivå på över 10 000 hektar. Det finns utrymme för inhemsk proteinproduktion på såväl mat- som utfodringsbord. Självförsörjningsgraden av inhemskt proteinfoder för utfodring av husdjur uppskattas vara så låg som 15 procent.

Rekordskörd av färsk spannmål

Merparten av fodergräsarealen på cirka 650 000 hektar bärgas som ensilage och på endast ungefär en sjättedel av fodergräsarealen bärgas hö. Ensilageskörden ökade med fem procent från 2014. Höskörden var medelmåttig. Förra sommaren passerade arealen av färsk spannmål arealen av hö. Av spannmålsarealen bärgades cirka 100 000 hektar i form av färskensilage och helsädesensilage som foder för husdjur.

Ekoproduktionen fortfarande bara några procent

Både inom husdjurs- och växtproduktionen utgör den ekologiska andelen i genomsnitt 1–2 procent för så gott som alla produkter. Bland sädesslagen är ekologisk råg populärast. Av 2015 års rågskörd var cirka åtta procent eller lite över fem miljoner kilo ekoråg. Även vad gäller ärter och bondbönor är den ekologiska odlingen större än för andra växter och uppgår till 10–20 procent.

Gårdarna är samvetsgranna informanter

Igen lämnade över 95 procent av alla gårdar som ingår i statistikenkäten svar i den skördeundersökning som Naturresursinstitutets Statistiktjänster genomför varje höst. År 2015 gick man ut med förfrågningar till cirka 6 000 konventionella gårdar och 600 gårdar som sysslade med ekologisk produktion. Utifrån en sampelundersökning räknade Statistiktjänsterna ut skördeuppgifterna för de viktigaste åkerväxterna även regionvis för landets alla cirka 51 000 gårdar. De preliminära uppgifterna om skördestatistiken publicerades 26.11.2015. Inga stora förändringar har skett i uppgifterna som publicerades då. De nu publicerade slutgiltiga skördeuppgifterna omfattar en större mängd odlingsväxter än de preliminära uppgifterna.

Detaljerad information och statistiska tabeller finns i tjänsten Stat.luke.fi

Skördestatistik

Statistiken över den ekologiska skörden

Information om kvaliteten på spannmålsskörden finns på Eviras sidor

Kontaktpersoner
forskare Anneli Partala, Naturresursinstitutet Luke, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi 

Uppgifter om spannmålens kvalitet: 
Enhetschef Mirja Kartio, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för växtanalytik, tfn 029 530 5090, fornamn.efternamn@evira.fi 

Mer från SLC