Luke: Volymen av och priset på energived vid rotförsäljning sjönk

Av den energived som köptes 2015 var något över hälften kvistade träd. Lukes statistik visar att skogsägarna betalades för energived vid rotförsäljning i genomsnitt 3,1 euro och vid leveransköp 24,8 euro per kubikmeter. Priset för kvistade träd sjönk med 26 procent vid rotförsäljning och steg med fem procent vid leveransförsäljning jämfört med året innan.

Den näst vanligaste typen av energived var toppmassa, som omfattade en tredjedel av den statistikförda handeln. För toppmassa betalades vid rotförsäljning i genomsnitt 3,4 och vid leveransköp 15,6 euro per kubikmeter fast mått. Medelpriset på stubb vid rotförsäljning var 1,0 euro per kubikmeter.
Priserna på energived varierade märkbart mellan olika regioner. Mellan olika köpare och enskilda affärer är prisvariationerna ännu större.

Handeln minskade jämfört med året innan

Av all statistikförd handel med energived 2015 var två tredjedelar rotförsäljning och en tredjedel leveransköp. Totalvolymen av virkeshandeln minskade jämfört med året innan med nästan en femtedel, om man studerar förändringen utan att beakta den utökade datainsamlingen som infördes 2015. Virkesvolymen vid leveransförsäljning ökade med några procent, medan mängden virke som köptes på rot minskade med till och med en fjärdedel.
De statistikförda priserna omfattar inte statens stöd, som har beviljats för en stor del av de kvistade träden och helträden. Villkoren för detta stöd ändrades sommaren 2015.

- Parterna inom virkeshandeln har meddelat att minskningen av stödnivån ligger bakom nedgången i virkeshandeln. Även den milda vintern och nedgången i pris på fossila bränslen bidrog till att handeln med energived minskade, säger forskare Jukka Torvelainen på Naturresursinstitutet.

- Till exempel främjande av förnybar skogsenergi, oro för de fossila bränslenas miljökonsekvenser och den ökade uppskattningen av inhemsk energiproduktion ökar ändå användningen av och handeln med energived, berättar Torvelainen.

Handeln med energived har statistikförts i två år

Volymen av skogsflis som används vid värme- och kraftverk har ökat jämnt under 2000-talet och har under de senaste åren uppgått till cirka 8 miljoner kubikmeter fast mått per år. Statistiken över handeln med energived, som började föras i början av 2014, omfattar pris- och mängduppgifter för de råvaror som köpts från privata skogar. Uppgifterna som samlas in från köparna publiceras fyra gånger per år.

Mer information

forskare Jukka Torvelainen, Naturresursinstituten Luke, tfn 029 532 5127, fornamn.efternamn@luke.fi

Detaljerad information och statistiska tabeller finns i tjänsten Stat.luke.fi

Virkeshandeln av energived

Mer från SLC