Mavi: Anmälan om djurantal har öppnats i Viputjänsten

Jordbrukarna ska senast 15.2.2016 anmäla i Viputjänsten det antal fjäderfän, hästar och ponnyer som de innehade år 2015. Anmälan ska göras, om man vill att djurantalet ska beaktas när djurtätheten räknas ut. Gårdar som har ansökt om ersättning för djurens välbefinnande i fråga om svin eller fjäderfän ska göra anmälan i vilket fall som helst, eftersom ersättningsbeloppet beräknas utgående från det anmälda djurantalet. 

I regel behöver jordbrukarna inte anmäla antalet djur (nötkreatur, svin, får) som upptagits i olika djurregister, eftersom förvaltningen får uppgifterna ur registren. Sammanslutningar ska ändå uppge från vilka djurregister antalet djur som en delaktig i sammanslutningen besitter bör hämtas för att räknas in i sammanslutningens djurantal. På motsvarande sätt ska den som är delaktig i en sammanslutning uppge från vilka djurregister antalet djur som sammanslutningen besitter bör hämtas för att räknas in i den delaktiges djurantal.  

Anmälan behöver inte göras om den djurtäthet som krävs för stödet uppfylls genom registerdjur, om djuren inte används för uträkning av djurtätheten eller om en sammanslutning/en delaktig i en sammanslutning använder bara djuren på den egna gården för uträkning av djurtätheten.

Anmälan om djurantal gäller stöd för svin- och fjäderfähushållning, kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för djurens välbefinnande i fråga om svin och fjäderfän samt den husdjursförhöjning som hör ihop med ersättningen för ekologisk produktion. Gårdar med ekologisk husdjursproduktion ska anmäla eventuella produktionsuppehåll för alla djurslag, om gården inte annars uppfyller kravet på djurtäthet. 

Landsbygdsverket rekommenderar att anmälan görs i Viputjänsten. Vid behov kan också pappersblanketterna 461 och 179 användas.

Närmare upplysningar:
Piia Ylikoski, datasystemexpert
0295 31 2344
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC