Mavi: Anmälan om djurantal ska göras i Viputjänsten senast 15.2.2016

Uppgifterna i djurregistren (nötkreatur, svin, får, getter) ligger till grund för beviljandet av ett flertal stöd. För att få stöd också för andra djur än sådana som är införda i ett register (fjäderfä) eller för att få andra än registerdjur beaktade vid beräkningen av djurtätheten (fjäderfä, hästar, ponnyer), måste jordbrukaren göra anmälan om djurantal elektroniskt i Viputjänsten (https://vipu.mavi.fi) senast 15.2.2016. Anmälan kan göras i Viputjänsten från ingången av februari. Anmälan kan göras också med blankett 461 eller 179.

Anmälan om djurantal gäller stöd för svin- och fjäderfähushållning, kompensationsersättningens husdjursförhöjning, husdjursförhöjning i samband med ersättningen för ekologisk produktion samt ersättning för djurens välbefinnande för svin och fjäderfä. Anmälan gäller också en sammanslutning eller en delaktig som utövar bestämmanderätt i sammanslutningen, om sammanslutningen vill använda den delaktigas djurantal i sin djurtäthetsberäkning eller vice versa. Anmälan om djurantal ska göras också om jordbrukaren har en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och vill att de små djurantalen under produktionsuppehållen ska lämnas obeaktade när djurtätheten räknas ut.

Om den tillräckliga djurtäthet som krävs för stödet blir uppfylld med användning av registerdjur, eller om djur som ägs av en sammanslutning eller delaktiga i sammanslutningen inte används vid beräkningen av djurtätheten, behöver ingen anmälan göras. Gårdarna som ansökt om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfä måste i vilket fall som helst göra anmälan om djurantal.

Blanketterna 461 och 179 för anmälan om djurantal finns att få i februari i tjänsten Suomi.fi med sökorden mavi461 och mavi179. Om jordbrukaren inte gör anmälan om djurantal i Viputjänsten senast 15.2.2016, kan anmälan göras med pappersblankett inom ramen för regeln om 25 förseningsdagar. 

Uppgifterna i djurregistren ska alltid vara uppdaterade

Antalet djur plockas ut från djurregistren bara en gång. Ingen ny körning görs fastän jordbrukaren skulle upptäcka fel i djurens registeruppgifter och korrigerar dem i efterhand. Därför är det viktigt att jordbrukaren kontrollerar uppgifterna och alltid håller dem uppdaterade samt gör anmälningarna om djurantal i tid inom givna tidsfrister. Bokföringen över djuren ska också alltid vara uppdaterad.

Mer info på Mavi.fi:

Kompensationsersättning
  
Ersättning för ekologisk produktion
  
Ersättning för djurens välbefinnande
  
Stöd för svin- och fjäderfähushållning i Södra Finland

Nordligt stöd för svin- och fjäderfähushållning  

Mer information från Landsbygdsverket:

Stöd för svin- och fjäderfähushållning:    
Överinspektör Pia Mattila, 0295 31 2442

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning: 
Överinspektör Lea Anttalainen, 0295 31 2423

Ekologisk produktion: 
Jordbruksöverinspektör Antti Hietala, 0295 31 2425

Ersättning för djurens välbefinnande: 
Överinspektör Timo Keskinen, 0295 31 2463
Överinspektör Ulla Sihto, 0295 31 2443

Mer från SLC