Mavi: Ansökan om jordbrukarstöd kan skickas i Viputjänsten fram till 15.6

Jordbrukarna kan skicka in sin samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu under tiden 26.5–15.6.2016. Vid finslipningen av ansökan kan jordbrukaren använda sig av Vipurådgivarens kontroller som påpekar eventuella brister eller fel i ansökan. Med Vipurådgivarens hjälp kan jordbrukaren förvissa sig om att stödvillkoren uppfylls.

Vipurådgivaren kompletteras med nya kontroller 26.5. Vipurådgivaren påpekar till exempel om ett jordbruksskifte som anmäldes som skyddszonvall i fjol inte är anmält som skyddszonvall i år, eftersom grödan måste bevaras på samma ställe i fem år. Jordbrukaren får en anmärkning också om han eller hon har anmält gröngödslingsvall, fånggrödor, saneringsgrödor eller mångfaldsåkrar för ett jordbruksskifte, men gården inte har förbundit sig till miljöersättningsåtgärden som gäller åkernaturens mångfald.

På webbplatsen mavi.fi finns en lista över allt som Vipurådgivaren kontrollerar. Jordbrukarna kan granska listan också via e-tjänsten Vipu. På listan anges också vilka saker som inte kontrolleras av Vipurådgivaren. Kontrollerna innehåller till exempel inget påpekande av om gården har skickat in anmälan om deltagande i djurbidrag eller inte.
Ansökan om jordbrukarstöd har öppnats i flera steg under vårens lopp. Jordbrukarna har kunnat göra basskiftesändringar från och med medlet av april. Från 9.5 har man kunnat fylla i ansökningar i Viputjänsten och använda en del av Vipurådgivarens kontroller. Hittills har redan cirka 20 000 jordbrukare sparat sin ansökan så att den är klar att skickas in.

Betalning av ersättning för djurens välbefinnande kan inte sökas genom Viputjänsten i år. Utbetalningen söks med blankett 409, som finns på adressen www.suomi.fi/etjanster. Blanketten ska lämnas in till kommunen före 15.6.

Anmälan om ändring av såningsarealer slopades
Stödansökan avslutas i Viputjänsten 15.6.2016. Under tidigare år har jordbrukarnas samlade stödansökan avslutats i månadsskiftet april-maj. Den 15 juni är EU:s sista tillåtna ansökningsdatum som kunde tas i bruk i Finland nu när jordbrukarna i huvudsak har övergått till att ansöka elektroniskt. I fjol våras ansökte 86 procent av jordbrukarna om stöd via Viputjänsten. Tack vare den ändrade ansökningstiden slopades i år det fristående skedet för anmälan om ändring av såningsarealer och blankett 117 från ansökan om jordbrukarstöd.

Landsbygdsverket rekommenderar att jordbrukarna skickar in sin stödansökan i Vipu i god tid före ansökningstidens utgång. Ansökan går inte att skicka i Viputjänsten efter det att ansökningstiden gått ut. En försenad ansökan kan bara lämnas in på pappersblanketter som finns att få på adressen www.suomi.fi/lomakkeet. En för sent inlämnad ansökan blir föremål för en minskning om en procent per varje arbetsdag ansökan är försenad, fram till 11.7. Ansökningar som lämnats in efter detta datum avslås.

Lista över Vipurådgivningens kontroller

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Viputjänsten
Informationssystemexpert Piia Ylikoski
0295 31 2344

Stödansökan
Specialsakkunnig Mirva Kauppinen
0295 31 2428

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC