Mavi: Ansökan om jordbrukarstöd öppnas stegvis

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har gemensamt gått igenom den realistiska tidtabellen för vårens stödansökan och beslutat att den elektroniska ansökan om jordbrukarstöd ska påbörjas i etapper under vårens lopp. Ansökan om samlade jordbrukarstöd inleds 14.4, när basskiftesändringarna och anmälan av uppgifter om jordbruksskiften öppnas i Viputjänsten.

Jordbrukarna bör göra skiftesändringarna, dvs. delningar och sammanslagningar samt inrättande av nya basskiften, redan i april så att kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter hinner behandla ändringarna. Då har jordbrukarna de rätta basskiftena till sitt förfogande för den samlade stödansökan. Anmälan av uppgifter om jordbruksskiften gör det möjligt att rita in jordbruksskiftena och anmäla grödorna. Vid ritandet av jordbruksskiften kan jordbrukarna använda sig av de jordbruksskiftesgränser som ritades in i fjol.

Den samlade stödansökan kan jordbrukarna lämna in i Viputjänsten från och med 9.5. Också Vipurådgivarens kontroller är till hjälp för jordbrukaren när ansökan skickas in. Vipurådgivaren innehåller samma kontroller som i fjol. En lista över exakt vad som ingår i Vipurådgivarens kontroller finns att få på webbplatsen mavi.fi när den samlade stödansökan har öppnats.

Tiden för ansökan om jordbrukarstöd är i år längre än förut, eftersom Finland tar i bruk EU:s sista tillåtna ansökningsdag som är 15.6. En fördel med den senare ansökningstiden är att jordbrukaren kan lämna in stödansökan först när han eller hon vet vad som kommer att sås på åkrarna. Alla uppgifter i stödansökan går vid behov att ändra fram till den sista ansökningsdagen 15.6.

I år är det enklare än tidigare att ansöka om stöd, för det fristående skedet för anmälan om ändring av såningsarealer och blankett 117 slopas. 

Stödansökningsmaterialet på nätet

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd 2016 har publicerats. Guiden är indelad i två delar. Basguiden innehåller allmän info om stödansökan som gäller alla stödsökande. Stödguiden informerar om de detaljerade villkoren för olika stödformer. Ansökningsguiden finns att få på webbplatsen mavi.fi. Guiden kan också läsas i Viputjänsten. 

Ansökningsguiden trycks inte längre. Fram till 2012 postades ansökningsguiden och de förifyllda blanketterna till alla jordbrukare. Behovet av tryckt stödansökningsmaterial har minskat på grund av att e-tjänsterna har blivit allt vanligare. 

I medlet av april postar Landsbygdsverket ett sammandrag över gårdens skiftesuppgifter samt gårdens gällande förbindelser, avtal och anmälningar om deltagande till jordbrukarna. Försändelsen innehåller också information om tidtabellen för stödansökan och de viktigaste ändringarna i stödvillkoren. 

Satsningar på att utveckla informationssystemen, Landsbygdsverket blir processorganisation

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och Lantmäteriverket ansvarar tillsammans för att stödsystemen fungerar störningsfritt och enligt tidtabellen. Organisationernas inbördes samarbete görs effektivare. Jord- och skogsbruksministeriets roll i utvecklandet av informationssystemen stärks. Personalresurserna vid Landsbygdsverket och Lantmäteriverkets IT-servicecentral utökas i syfte att förbättra beredningsarbetet.

Till Landsbygdsverket rekryteras en projektdirektör vars uppgift är att utveckla informationssystemen i överensstämmelse med de mål som avtalats om tillsammans med ministeriet. Landsbygdsverket övergår 1.9.2016 till en processorganisation som är utformad enligt stödprocesserna. Reformen förbättrar dialogen mellan ansökan om, övervakning och utbetalningar av stöd samt informationssystemen och får processerna att fungera smidigare.  Målet är att den nya organisationen ska göra verkets arbete effektivare från de stödsökandes och förvaltningsparternas synpunkt. I och med organisationsreformen övergår projektdirektören att i egenskap av ICT-direktör ansvara för utvecklandet av informationssystemen tillsammans med ministeriet och ägarna till Landsbygdsverkets processer så att de gemensamt fastställda målen uppnås.


Ytterligare upplysningar
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Informationssystemen
Jani Alkava, ICT-chef
0295 31 2314
E-post: fornamn.efternamn@mavi.fi 

Jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och Lantmäteriverkets samarbete
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet
0400 291 910
E-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC