Mavi: EU-stöd som dragits av på grund av finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukarna

Från och med 29.9 betalar Landsbygdsverket cirka 5,4 miljoner euro av de medel som dragits av på basis av finansiell disciplin i EU. Stödet betalas till jordbrukare som år 2015 beviljades sammanlagt över 2 000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU-djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor.

Medlen drogs av från 2014 års jordbrukarstöd i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Avdragen gällde de jordbrukare som beviljades över 2 000 euro i EU:s direktstöd.
Stödsumman som betalas ut bildas på basis av det belopp av finansiell disciplin som utgjorde jordbrukarens avdrag år 2015. Minskningen av stödbeloppet multipliceras med koefficienten 0,896 och resultatet är den stödsumma som jordbrukaren återfår.

Genom det här förfarandet som kallas finansiell disciplin görs det årligen stödavdrag i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Stöden minskas vid behov också när finansiella prognoser tyder på att de årliga taken för direkta EU-stöd kommer att överskridas. Om alla stödavdrag inte blir använda betalas de resterande medlen till jordbrukarna som återbetalning av finansiell disciplin.

Den finansiella disciplinen gäller också 2016 års direkta EU-stöd till jordbrukare. Det sammanlagda beloppet av stöd som överstiger 2 000 euro minskas med 1,36674 procent.

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket: 
Överinspektör Jussi Joutsiniemi
0295 31 2426
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC