Mavi: I december betalas 560 miljoner euro i jordbrukarstöd

I december betalar Landsbygdsverket ut cirka 560 miljoner euro i jordbrukarstöd som söktes våren 2016. Utbetalningen av stöd börjar på tisdag 13.12.2016 med restbeloppet av kompensationsersättning och förskotten på grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare samt bidrag för jordbruksgrödor. Förskotten på EU-djurbidrag och de nationella åkerstöden börjar betalas ut torsdag 15.12.2016.

Jordbrukarna får betalningarna på kontot från och med den första utbetalningsdagen, efterhand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen.

Restbeloppet av kompensationsersättning betalas ut
Storleken på restbeloppet av kompensationsersättning är cirka 15 procent av det totala ersättningsbeloppet. Ersättning betalas till jordbrukarna fr.o.m. 13.12 till ett sammanlagt belopp om cirka 75 miljoner euro. Landsbygdsverket betalade ut förskottet på ersättningen i oktober. 
Landsbygdsverket betalar ut husdjursförhöjningarna i samband med kompensationsersättningen till djurgårdarna i juni 2017. 

Merparten av EU:s direktstöd betalas som förskott
Förskottens andel av grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare och bidraget för jordbruksgrödor utgör cirka 95 procent av det totala stödbeloppet. Betalningen av stöd påbörjas 13.12 om statsrådet godkänner förordningarna om stöden före det. I grundstöd betalas runt 243 miljoner euro, i förgröningsstöd cirka 145 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare cirka 9,6 miljoner euro och i bidrag för jordbruksgrödor ungefär 12,5 miljoner euro. Landsbygdsverket betalar restbeloppen av stöden till jordbrukarna i juni 2017. 

Förskotten på EU-djurbidrag betalas enligt det djurantal som samlats under perioden 1.1–15.9, vilket innebär att andelen som betalas ut utgör cirka 70 procent av hela årets bidrag. I förskott på bidrag för nötkreatur betalas från och med 15.12 sammanlagt cirka 38 miljoner euro och i förskott på bidrag för mjölkkor cirka 22 miljoner euro. Restbeloppen av djurbidrag kommer till betalning i juni 2017, varvid summan som betalas ut bestäms enligt det djurantal som samlats under perioden 16.9–31.12. 

De EU-finansierade stöden betalas i två poster så att det går att garantera att jordbrukaren får den rätta totala stödsumman. Förskottet är en uppskattning av stödsumman och restbeloppet kan betalas när det totala beloppet av direktstöd 2016 är känt och stödrättigheternas värden och stödens enhetsnivåer har preciserats.   
EU:s direktstöd är föremål för obligatoriska nedskärningar. En linjär minskning om 1,65 procent görs på grund av en överskridning av det maximala beloppet av direktstöd. Nivån på den linjära minskningen är en uppskattning som preciseras i slutbetalningarna.  Den minskning om 1,353905 procent som benämns finansiell disciplin görs i fråga om den del av det sammanräknade beloppet av direktstöd som överstiger 2 000 euro. 
Såväl den linjära minskningen som den finansiella disciplinen har beaktats i de förskott som betalas ut i december. 

De nationella åkerstöden i en enda post
Från och med 15.12 betalar Landsbygdsverket sammanlagt cirka 15,4 miljoner euro i nationellt finansierade åkerstöd till gårdarna. I allmänt hektarstöd betalas cirka 2,2 miljoner euro, i nordligt hektarstöd cirka 3,6 miljoner euro, i stöd till unga jordbrukare runt 5,2 miljoner euro och i nationellt stöd för sockerbeta ungefär 3,4 miljoner euro. 

Restbeloppen av stöden betalas ut våren 2017
Före utgången av december betalar Landsbygdsverket ungefär 88 procent av jordbrukarstöden som sökts år 2016. Den sammanlagda summan av stöd som betalas ut under ansökningsåret är cirka 1,5 miljarder euro. 
Betalningen av stöd fortsätter i enlighet med den målsatta betalningstidtabellen våren 2017. Alla EU-helfinansierade jordbrukarstöd som sökts år 2016 ska enligt EU-författningarna betalas ut före slutet av juni 2017. 

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Vesa Perätalo
0295 31 2434
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC