Mavi: Jordbrukarstöd för 2016 betalas ut i höst – 90 miljoner euro betalas ut tidigare än i fjol

Målet är att i oktober-december betala ut cirka 1,2 miljarder euro i jordbrukarstöd som sökts år 2016.  En förändring jämfört med 2015 års utbetalningstidtabell är att en del av stöden kan betalas ut redan på hösten under året för ansökan i stället för våren efter stödansökningsåret.

- Nu kan vi betala ut större andelar av EU:s direktstöd än i fjol redan före årsskiftet. Dessutom kommer de nationella åkerstöden och den första posten av bidraget för jordbruksgrödor att betalas ut redan under ansökningsåret. Det här innebär att utbetalningar av cirka 90 miljoner euro tidigareläggs jämfört med år 2015, säger Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola.

Landsbygdsverket betalar stöd enligt den målsatta utbetalningstidtabellen antingen i en eller i flera poster. Under hösten 2016 betalas EU:s direktstöd, stöd som i sin helhet finansieras av nationella medel och ersättningar som ingår i det EU-delfinansierade programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till jordbrukarna.

Målet är att under år 2016 betala ut sammanlagt cirka 1,4 miljarder euro i stöd som sökts år 2016, vilket är över 80 % av det totala stödbeloppet. Betalningen av stöd för 2016 inleddes i februari med nordligt produktionsstöd för mjölk som betalas ut varje månad och förskott på nationella stöd som betalades ut i april.

Merparten av EU:s direktstöd betalas under ansökningsåret
Utbetalningarna av EU:s direktstöd har delats upp i två poster på grund av de reviderade bestämmelserna om jordbrukspolitik. Stöden betalas i huvudsak under år 2016.

Avsikten är att i december 2016 betala ut de första posterna (cirka 95 procent av stödets totala belopp) av grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor som sökts våren 2016. I den första posten betalas runt 243 miljoner euro i grundstöd, cirka 145 miljoner euro i förgröningsstöd, cirka 9,7 miljoner euro i EU-stöd till unga jordbrukare och cirka 12,6 miljoner euro i bidrag för jordbruksgrödor.

Av EU:s direktstöd betalas i december dessutom de första posterna av EU:s bidrag för mjölkkor och EU:s bidrag för nötkreatur (runt 70 %). Den första posten av bidraget för mjölkkor uppgår till cirka 22 miljoner euro och bidraget för nötkreatur till cirka 38 miljoner euro.

I regel kan direktstöden betalas ut från början av december till juni följande år.

Nationella stöd betalas året runt
Utbetalningarna av stöd för 2016 som betalas av nationella medel inleddes redan i februari med nordligt stöd för mjölk som betalades på basis av januari månads produktion. I april betalades förskotten på husdjursstöd (cirka 70 miljoner euro) och förskotten på stöd för växthusproduktion (cirka 18 miljoner euro). I oktober betalas den andra posten (40 %) av stödet för växthusproduktion som utgör sammanlagt cirka 12 miljoner euro.
I december 2016 betalas allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och stöd för sockerbeta till ett sammanlagt belopp om cirka 15 miljoner euro.

Landsbygdsverket betalar ut nordligt produktionsstöd för mjölk varje månad på basis av den föregående månadens mjölkproduktion. För 2016 års mjölkproduktion betalas totalt cirka 160 miljoner euro i nordligt stöd.

Utbetalningen av programstöd inleds med förskott
Målet är att inleda utbetalningen av ersättningar enligt EU:s landsbygdsprogram i oktober 2016. Andelen förskott på ersättningar som ingår i landsbygdsprogrammet får utgöra högst 75 procent av ersättningens totala belopp.

- Hösten 2015 fick vi tack vare en undantagsbestämmelse betala upp till 85 procent i förskott för att underlätta gårdarnas svåra ekonomiska situation. Vi hoppas att EU-kommissionen utfärdar motsvarande undantagsbestämmelse också i år, konstaterar Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola.

I oktober 2016 kommer förskotten (cirka 75 %) på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till betalning. Kompensationsersättningens restbelopp (cirka 25 %) avses bli utbetalt i december. I kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 499 miljoner euro och i ersättning för ekologisk produktion cirka 24 miljoner euro. Husdjursförhöjningarna i samband med kompensationsersättning och ersättning för ekologisk produktion betalas våren 2017.

I november har Landsbygdsverket som mål att betala ersättningarna för de föregående programperiodernas avtal om miljöspecialstöd i sin helhet (cirka 2 miljoner euro). Också ersättningen för avtal om odling av ursprungssorter betalas i sin helhet. Enligt NTM-centralernas beslut betalas runt 12 miljoner euro (cirka 75 %) i förskott för avtal om skötsel av våtmarker, skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet, åkrar för tranor, gäss och svanar samt uppfödning av lantraser för programperioden 2014–2020. Också miljöersättningar på basis av förbindelser betalas ut och i förskott (cirka 75 %) på dem betalas sammanlagt cirka 172 miljoner euro.

Stödreformen inverkade på utbetalningstidtabellen
Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd ändrades år 2015 på grund av reformen av EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik. Tidtabellen påverkas också av att en del stödsystem är mer invecklade än förut. Landsbygdsverket får betala ut stöd först efter det att övervakningarna enligt bestämmelserna är utförda. Tjänstemännen vid kommunernas samarbetsområden och NTM-centralernas jordbruksförvaltning har uppgifter som förutsätts för stödbetalningarna.

- Vi litar på att NTM-centralernas och kommunernas yrkeskunniga personal klarar av sina uppgifter väl, säger överdirektör Leena Tenhola.

Tidtabellerna för betalning av jordbrukarstöd hösten 2016 är jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och Lantmäteriverkets målsatta utbetalningstider, och inte förfallodagar för utbetalningarna. Landsbygdsverket informerar hösten 2016 om tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd våren 2017.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (hösten 2016)

Mer information från Landsbygdsverket:
Överdirektör Leena Tenhola
0295 31 2448
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC