Mavi: Lämna in växtföljdsplan till kommunen senast 2.5.2016

De jordbrukare som år 2015 ingick en förbindelse om miljöersättning ska lämna in en femårig växtföljdsplan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 2.5.2016. Planen kan formuleras fritt, eller så kan blankett 466 användas. Blanketten finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.

Växtperioden 2015 är det första året och växtperioden 2019 det sista året i växtföljdsplanen. I planen för jordbrukaren in de växtarter som han eller hon tänker odla under miljöförbindelsens giltighetstid. Växtarterna uppräknas för vart och ett jordbruksskifte på de basskiften som jordbrukaren har i sin besittning. Växtföljdsplanen är riktgivande, inte bindande.

Genom växtföljd (växelbruk) drar man försorg om markens kulturtillstånd och minskar verkningarna av sjukdomar och skadeinsekter som är till förfång för odlingarna. Växtföljdsplanen är ett verktyg med vilket jordbrukaren planerar de kommande årens växtföljd.

EU-kommissionen kräver att växtföljdsplanen och vissa andra dokument lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, så att det kan säkerställas att stödvillkoren iakttas. Det är bra att lämna in planen till kommunen i tid, eftersom en plan som lämnats in försenad minskar 2015 års stöd för den gårdsspecifika åtgärden balanserad användning av näringsämnen med fem procent.

Närmare upplysningar: kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Mer information från Landsbygdsverket:
Jordbruksöverinspektör Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431

Mer från SLC