Mavi: Landsbygdsverkets nya organisation kör i gång

Landsbygdsverkets nya verksamhetsmodell förbättrar samspelet mellan ansökan, övervakning och utbetalning av stöd samt datasystemen. Målet är nytta för förvaltningens kunder lika väl som för jord- och skogsbruksministeriet som styr verket och också för kommunernas samarbetsområden, NTM-centralerna och Leadergrupperna. Den nya organisationen som är uppbyggd kring stödprocesserna tas i bruk 1.9.2016.

Landsbygdsverket har redan i några år varit organiserat enligt processerna för jordbrukarstöd, projekt-, företags- och strukturstöd samt marknadsstöd. Omorganiseringen syftar till att ytterligare befästa Mavis verksamhet som processorganisation. Hela personalen har förberett omorganiseringen i ett år, sedan hösten 2015.  
Vid Landsbygdsverket finns det från och med den 1 september tre avdelningar: jordbruksavdelningen, avdelningen för landsbygdsutveckling och marknadsavdelningen. Varje avdelning har hand om sin egen stödprocess. Avdelningen svarar för verkställigheten av sina stödsystem, de datasystem som hänför sig till dem och styrningen av den underlydande förvaltningen. Datasystemen upprätthållas och utvecklas i samarbete med Lantmäteriverket.

Jordbruksavdelningen har hand om jordbrukarstöden, medan avdelningen för landsbygdsutveckling svarar för projekt-, företags- och strukturstöden och marknadsavdelningen sköter marknadsstöden. Jukka Pekonniemi är direktör för jordbruksavdelningen, Antti-Jussi Oikarinen är direktör för avdelningen för landsbygdsutveckling och Marja Husu är direktör för marknadsavdelningen.

De tvärsektoriella verksamhetshelheterna är likaså tre stycken. Finansförvaltningen svarar för EU-ekonomin, bokföringen och rapporteringen. De administrativa tjänsternas uppgifter omfattar räkenskapsverkets ekonomi, personaladministration samt verksamhets- och ekonomiplanering.  Informations- och teknologitjänsterna styr och utvecklar informationshanteringen samt verkets gemensamma ICT-processer, metoder och tjänster. Erja Loppi är finansförvaltningsdirektör, Ulla Oas är personal- och förvaltningsdirektör och nyanställda Juha Antila som börjar vid Mavi den 1 september är ICT-direktör.  

Avdelningsdirektörerna och direktörerna för verksamhetshelheterna rapporterar till överdirektören. Direkt under överdirektören står också den interna revisionen, enheten för kvalitetskontroll och kommunikationen. 

Mer information från Landsbygdsverket:
Överdirektör Leena Tenhola
0295 31 2448
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC