Mavi: Nytt krisstöd till mjölkproducenter kan sökas 21.11–9.12.2016

Mjölkgårdarna kan ansöka om krisstöd för att minska mjölkproduktionen tillfälligt. Det extraordinära anpassningsstödet och det ytterligare stödet till mjölkproducenter riktas till gårdar som har för avsikt att producera mindre mjölk i januari–maj 2017 än under motsvarande period ett år tidigare. 

Krisstödet kan sökas på Landsbygdsverkets blankett 467. På ansökningsblanketten ska mjölkproducenten uppge hur mycket mindre mjölk han eller hon planerar att producera 1.1–31.5.2017 än under perioden 1.1–31.5.2016. Blanketten ska ges in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 9.12.2016.

Ansökningsblanketten med tillhörande anvisning för ansökan finns på adressen www.suomi.fi/etjanster från och med 21.11.

Verkliga minskningen är avgörande
Stödet betalas utgående från den verkliga minskningen av mjölkproduktionen på basis av uppgifterna i mjölkregistret. Den verkliga minskningen ska vara åtminstone 3 procent.

Producenten kan få stöd för högst den minskningsmängd som har angetts i ansökan och för en minskning som är högst 30 procent. Minskningen beräknas genom att man från det antal mjölkliter som levererades till ett mejeri i januari–maj 2016 drar av så många liter mjölk som har levererats till ett mejeri i januari–maj 2017.

Stödbeloppet uppskattas efter ansökningstidens slut
Det extraordinära anpassningsstödet för mjölkproduktion är ett inslag i EU:s krispaket för husdjurssektorn. Hösten 2016 kunde mjölkproducenterna ansöka om ett annat stöd i samma paket, nämligen stöd för att minska mjölkproduktionen. Det nya krisstödet kan sökas också av mjölkgårdar som ansökte om minskningsstöd.
Ungefär hälften av anpassningsstödet finansieras av EU och resten finansieras nationellt. En förutsättning för att stödet ska kunna beviljas är att riksdagen godkänner stödanslaget i samband med statsbudgeten för år 2017.
Stödet är 30 cent per liter mjölk som inte har producerats. I stöd kan sammanlagt betalas högst 15 miljoner euro för att minska mjölkproduktionen med högst 50 miljoner liter. Om mjölkgårdarna totalt minskar produktionen med mer än 50 miljoner liter används en stödenhetskoefficient som begränsar alla sökandes stödberättigande litermängd i samma proportion.

Jord- och skogsbruksministeriet bedömer efter ansökningstidens slut huruvida det blir nödvändigt att begränsa det stödberättigande antalet liter genom en stödenhetskoefficient. Den slutliga stödenhetskoefficienten fastställs när den verkliga minskningen är känd. Stödet betalas till mjölkproducenterna före utgången av september 2017.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC