Mavi: Överlopps stödrättigheter slopas

De stödberättigande hektaren på gårdarna i Finland har jämförts med de stödrättigheterna som gårdarna innehar. Jämförelsen hänger samman med att stödsystemen i fjol omarbetades. De överlopps stödrättigheterna upphävs på gårdar som har fler stödrättigheter än stödberättigande hektar. Upphävandet berör såväl aktiva jordbrukare som markägare.

Med hjälp av stödrättigheterna fastställs det på vilken grund gården får direktstöd som EU finansierar i sin helhet (grundstöd, förgröningsstöd och EU-stöd till unga jordbrukare). Stödrättigheterna aktiveras när jordbrukarna vid stödansökan anmäler den jordbruksmark som de innehar.

När EU år 2015 gick över till det stödsystem som hör ihop med den nya programperioden behöll Finland de dåvarande stödrättigheterna. Enligt en EU-förordning ska medlemsstater som håller fast vid de gamla stödrättigheterna jämföra de stödberättigande hektaren på respektive gård med stödrättigheterna. Om stödrättigheterna är fler än de stödberättigande hektaren, ska förvaltningen upphäva de överlopps stödrättigheterna.

De stödberättigande hektaren och stödrättigheterna jämfördes på basis av de uppgifter som fanns i jordbruksförvaltningens register 15.6.2015. Enligt förordningarna upphörde de överlopps stödrättigheterna att gälla redan 16.6.2015. I praktiken upphävs de i mars 2016. Förhandsuppgifter om tidtabellen fanns bl.a. i den ansökningsguide för jordbrukarstöd som publicerades våren 2015.

NTM-centralen eller Statens ämbetsverk på Åland fattar beslut om upphävande av de överlopps stödrättigheterna och sänder beslutet till stödrättighetsägarna. De aktiva jordbrukarna får stödrättighetsbeslutet i samband med det förhandsifyllda material som hänför sig till vårens ansökan om jordbrukarstöd. Anvisningar om hur man begär omprövning bifogas till beslutet.

Ungefär hälften av de aktiva jordbrukarna, sammanlagt omkring 27 000 gårdar, råkar ut för att stödrättigheter upphävs. Det finns ingen exakt förhandsuppskattning när det gäller markägare som inte bedriver aktivt jordbruk. Närmare upplysningar om upphävandet av stödrättigheter finns på Landsbygdsverkets webbplats (www.mavi.fi > Stöd och service > Odlare > Upphävande av stödrättigheter).

Mer information från Landsbygdsverket:
Specialplanerare Kati Törmä
0295 31 2432
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC