Mavi: Statsborgen får sökas för gårdarnas tillfälliga likviditetsproblem

Under perioden 1.12.2016–31.1.2017 får en jordbrukare ansöka hos NTM-centralen om statsborgen för banklån som förbättrar gårdens likviditet. Statsborgen söks med blankett 491 som från ingången av december finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster

I lån kan beviljas 30 000–110 000 euro och jordbrukaren kan få borgen för högst 70 procent av lånebeloppet. Borgen kan beviljas för ett lån som används till exempel för att betala dyra djurkrediter eller avbetalningsposter för jordbruksmaskiner. Borgen kan beviljas om det sammanräknade beloppet av gårdens försäljningsinkomster från jordbruksprodukter och jordbruksstöd under två år i genomsnitt är minst 100 000 euro. 

Lånetiden får vara högst sju år, varav kreditgivaren kan bevilja uppskov med amorteringarna för sammanlagt högst två år. Borgensavgiften är samma som i fråga om statsborgen som beviljas för jordbruksinvesteringar, dvs. en engångsavgift om högst 200 euro och halvårsvis 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgen.

Lagen om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 har antagits och den träder i kraft 16.11.2016. Samtidigt träder en ändring av två lagar i kraft genom vilka det sammanlagda antalet år för betalningslättnader för lån i samband med investeringsstöd ökas med tre till totalt åtta år. 

Ytterligare information: http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/odlare/Sidor/Statsborgen-till-gardar-med-betalningssvarigheter.aspx

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket: 

specialsakkunnig Aulis Kuusela 
0400 933 647
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC