Mavi: Stöd för privat lagring av griskött kan sökas

Europeiska kommissionen strävar efter att underlätta den fortsatt besvärliga marknadssituationen inom grisköttssektorn. Kommissionen har öppnat upp möjligheten att lämna in ansökningar om stöd för privat lagring av griskött från och med den 4 januari. Syftet med stödformen är att ett tillfälligt återtagande av griskött från marknaden ska återställa balansen på marknaden och höja priserna på griskött. 

En förutsättning för stödet är att sökanden förbinder sig att lagra stödberättigande grisköttsprodukter under den avtalade lagringsperioden, som kan vara 90, 120 eller 150 dagar. Stödnivån varierar beroende på produktkategori och lagringsperiodens längd. Det är möjligt att avbryta den avtalade lagringsperioden efter 60 lagringsdagar, om avtalslagraren exporterar produkterna i oförändrat skick till ett land utanför EU:s tullområde.  

Också stöd för mjölkmarknaden kan ännu sökas
För mjölkmarknadens del är ost, skummjölkspulver och smör stödberättigande produkter. Ansökningar om stöd för privat lagring av ost kan lämnas in till den 15 januari. Efter det tar kommissionen ställning till huruvida stödprogrammet ska förlängas. Omkring 1 000 ton av den kvot på 1 210 ton ost som tilldelats Finland har ännu inte utnyttjats. Sista inlämningsdagen för ansökningar om stöd för skummjölkspulver och smör är den 29 februari 2016. 

Landsbygdsverket tar emot ansökningar
Stöd får sökas av företag som tillverkar produkterna i fråga och lagrar sina produkter i Finland. Ansökningarna behandlas vid Landsbygdsverket. Ansökningsblanketter och en ansökningsguide finns på Mavis webbplats (stöd för privat lagring).

Mer information från Landsbygdsverket:
Enhetsdirektör Maarit Mukkala
0295 31 2360
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC