Mavi: Tidtabellen för betalning av jordbrukarstöd våren 2016 har preciserats

I februari–april betalar Landsbygdsverket ut nationella jordbrukarstöd och ersättningar för miljöavtal. I juni står den andra posten av EU:s direktstöd och av miljöersättningen i tur, i överensstämmelse med den eftersträvade tidtabell som gjordes upp hösten 2014.

Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och de anknytande lagstiftningsändringarna inverkade på stödformerna och stödvillkoren år 2015. Till följd av reformen ändrades också utbetalningstiderna. Hösten 2014 utarbetade Landsbygdsverket en tidtabell för de målsatta utbetalningarna av jordbrukarstöd hösten 2015 och våren 2016. 

”Nu har tidtabellen för de utbetalningar som återstår att sköta våren 2016 preciserats. Av dem har utbetalningen av ersättningen för djurens välbefinnande samt får- och getbidraget senarelagts. Tyvärr har datasystemarbetet visat sig vara mer komplicerat än vad som hade förutsetts”, säger överdirektör Leena Tenhola. 

I vår kommer sammanlagt omkring 200 miljoner euro att betalas ut med anledning av ansökningar som gjordes år 2015. Alla jordbrukarstöd som söktes i fjol och som EU finansierar helt eller delvis ska betalas ut före utgången av juni 2016, enligt EU-bestämmelserna. En uppdaterad betalningstidtabell finns på webbplatsen mavi.fi.

Februari–april

Den första posten av ersättning för två miljöavtal som hör ihop med programperioden 2014–2020 började betalas ut 26.2.2016. Avtalen i fråga gäller skötsel av våtmarker samt skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet. Den första posten uppgår till 80 % av ersättningen. Stödet för värdefulla områden är ett undantag; i den första posten betalas 60 % av det. Också den andra posten av ersättningen för avtal om uppfödning av lantraser (20 %) och den första posten av bidraget för jordbruksgrödor (ca 95 %) betalas ut som bäst. 

De som i december 2015 ålades utbetalningsförbud på grund av stödövervakningen får i början av mars återstoden av kompensationsersättningen (15 %) och den första posten av EU-stödet till unga jordbrukare (ca 90 %).  Av de nationella stöden betalas det allmänna hektarstödet, stödet till unga jordbrukare och stödet för sockerbetor ut vid månadsskiftet mars/april. I april blir det dags att betala ut det slutliga stödet för 2015 och förskottet för år 2016 när det gäller de nationella husdjursstöden. 

Juni

I juni betalar Landsbygdsverket ut den andra posten av följande: EU:s bidrag för mjölkkor och nötkreatur, grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor, miljöersättningen, de miljöavtal som ingåtts under programperioden 2014–2020 och ersättningen för ekologisk produktion. I sin helhet betalas då EU:s får- och getbidrag, ersättningen för djurens välbefinnande samt de husdjursförhöjningar som hör ihop med ersättningen för ekologisk produktion och kompensationsersättningen.

Mer information från Landsbygdsverket:
Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
0295 31 2367

Enhetschef Vesa Perätalo
0295 31 2434

Enhetschef Hannele Sankari
0295 31 2422

E-post: fornamn.efternamn(at)mavi.fi 

Mer från SLC