Mavi: Utbetalning av jordbrukarstöd fortgår i februari

Landsbygdsverket gör sig redo att fortsätta att betala ut jordbrukarstöd för år 2015. Näst i tur står den första posten av bidraget för jordbruksgrödor samt av vissa miljöavtal för programperioden 2014–2020.  Avtalen i fråga är skötsel av våtmarker och skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet. De här jordbrukarstöden börjar betalas ut i slutet av februari, liksom också den andra posten av avtalen om uppfödning av lantraser.

Den första posten av bidraget för jordbruksgrödor är omkring 95 % av stödet. Den första posten av avtalen om skötsel av våtmarker och skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet utgör 80 %. Objekt som är värdefulla vårdbiotoper utgör ett undantag; i den första posten betalas 60 % av stödet för dem ut. 

Till dem som i december 2015 ålades utbetalningsförbud på grund av stödövervakningen betalas återstoden av kompensationsersättningen och första posten av EU-stödet till unga jordbrukare (ca 90 %) under första hälften av mars.  Av de nationella stöden betalas det allmänna hektarstödet, stödet till unga jordbrukare och stödet för sockerbetor ut vid månadsskiftet mars–april.

År 2015 följde Landsbygdsverket den eftersträvade betalningstidtabell som gäller i början av den nya programperioden. I fjol betalades sammanlagt omkring 1,6 miljarder euro ut i jordbrukarstöd. I fjolårets sista utbetalningsomgång i december gick omkring 500 miljoner euro ut till jordbrukarna.

Eftersträvade utbetalningstider för stödansökningsåren 2015–2016

Närmare upplysningar från Landsbygdsverket:

Datasystem
Jani Alkava, dataadministrationschef, 0295 31 2314

Utbetalningar
Hannu Hämeenniemi, överinspektör, 0295 31 2449

Stöd
Bidrag för jordbruksgrödor, Katja Anttila, överinspektör, 0295 31 2435
Miljöavtal, Riikka Klemola, överinspektör, 0295 31 2430
Uppfödning av lantraser, Ulla Sihto, överinspektör, 0295 31 2443 
Kompensationsersättning och nationella stöd, Lea Anttalainen, överinspektör,
 0295 31 2423
EU-stöd till unga jordbrukare, Jussi Joutsiniemi, överinspektör, 0295 31 2426

E-post: fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC