Mavi: Utbetalningar för landsbygdsprojekt inleds i juni

Tidtabellen för datasystemet Hyrrä som Landsbygdsverket administrerar har preciserats för den här vårens del. Utbetalningarna av investeringsstöd för jordbruk inleds i april, och i juni börjar utbetalningarna för landsbygdsprojekt. E-ansökan om utbetalning av investeringsstöd har öppnats i tjänsten Hyrrä (hyrra.mavi.fi), och från och med juni kan utvecklingsprojektutbetalningar sökas elektroniskt.

I slutet av mars betalas det ut 1,3 miljoner euro i startstöd till unga jordbrukare i enlighet med de beslut som NTM-centralerna har fattat. Man behöver inte ansöka separat om utbetalning av startstödet.

Företagsstöd har börjat betalas ut

I mitten av mars körde utbetalningen av företagsstöd för landsbygden i gång. Utbetalningar av företagsstöd kan sökas elektroniskt från och med sensommaren. För närvarande kan ansökan om utbetalning av företagsstöd göras bara på pappersblankett. 
Vid det här laget har omkring 1 500 ansökningar om företagsstöd lämnats in. NTM-centralerna fattade de första besluten om företagsstöd i december. Sammanlagt har 280 positiva stödbeslut fattats till ett belopp av totalt 20 miljoner euro.

Från och med våren 2015 har ca 2 400 ansökningar om investeringsstöd för jordbruk lämnats in. Den senaste ansökningsomgången slutade i mitten av mars och var livlig. Beslut har fattats vid NTM-centralerna sedan i november, och över 1 300 ansökningar har hunnit avgöras. Ansökningarna om startstöd till unga jordbrukare har varit 250 stycken, och 215 av dem har avgjorts. 

För projektstödens del är situationen den att över 230 projekt har godkänts. I stöd för dem har det beviljats sammanlagt 32,5 miljoner euro. Under den här perioden har stöd sökts för sammanlagt cirka 2 000 projekt.

Det går framåt för Hyrrä

Uppbyggnaden av datasystemet Hyrrä har framskridit hela tiden, etapp för etapp. I fjol beställde Landsbygdsverket en utredning om genomförandet. På basis av rekommendationerna i utredningen togs en ny handlingsmall i bruk när det gällde att utveckla datasystemet. Mer resurser styrdes till att bygga upp Hyrrä, och aktörernas roller preciserades. 

Prioriteringar har gjorts i fråga om systemets ibruktagande för att tidtabellen ska hålla. För att de som har ansökt om stöd ska få sina beslut inom en rimlig tid har en del av besluten utarbetats på papper på grund av att det ännu inte är möjligt att fatta beslut i systemet. Den här tillfälliga lösningen behövs bara fram till förhösten, eftersom NTM-centralerna då kan gå över till att fatta alla beslut om företags- och projektstöd på elektronisk väg.

I och med Hyrrä har en övergång till e-tjänster skett vad stöden för landsbygdsutveckling beträffar. Under den föregående programperioden var det inte möjligt att ansöka om de här stöden på elektronisk väg. Stöd för landsbygdsutveckling har kunnat sökas via Hyrrä ända sedan våren 2015. Utbetalningar via Hyrrä har gjorts sedan slutet av fjolåret, då de första rådgivningsersättningarna och startstöden till unga jordbrukare gick iväg. 

Stöden för landsbygdsutveckling finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Mer information om stöden ger de regionala NTM-centralerna och de lokala Leadergrupperna. 

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Enhetsdirektör Esko Leinonen
0295 34 2402
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC