Ministrarna presenterade ny energi- och klimatstrategi som lämnas till riksdagen

Publicerad på svenska 28.11.2016 kl. 11.06 

Regeringen godkände den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 den 24 november 2016. I strategin fastställs konkreta åtgärder och mål för att Finland ska kunna uppnå de energi- och klimatmål för 2030 som skrivits in i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering och som avtalats gemensamt inom EU. Strategin lämnas i form av en redogörelse till riksdagen, som ska inleda behandlingen av strategin den 30 november 2016.

Näringsminister Olli Rehn, jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, kommunikationsminister Anne Berner, utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen och justitie- och arbetsminister Jari Lindström presenterade strategins mål och riktlinjer vid en presskonferens som arrangerades i dag.

− Vi står inför en fundamental, global förändring av energiekonomin. Den nationella energi- och klimatstrategi som i dag godkändes i statsrådet svarar på denna svåra utmaning från Finlands utgångspunkter, konstaterar minister Olli Rehn.

− Utnyttjandet av den finländska potentialen för förnybar energi för elproduktion i industriell skala är en av de centrala frågorna med tanke på de långsiktiga energi- och klimatmålen. Om Finland uppnår målen för 2030, sker en hållbar övergång till en energiekonomi som är kolneutral och som till hundra procent baserar sig på förnybar energi år 2050, fortsätter Rehn.

– Genom strategin sätts fart på Finlands åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och för att uppnå målen för klimatavtalet från Paris. Åtgärderna ska vara mångsidiga, och också den potential som biogasen har behövs. Skogarnas växt utnyttjas för uppnående av klimatmålen på ett sätt som säkerställer att det finns tillräckliga koldioxidsänkor också långt in i framtiden. Klimatmålen kan sammanjämkas med målet att bevara naturens mångfald, konstaterar minister Kimmo Tiilikainen.

−Trafiksektorn innehar en central roll i uppnåendet av strategins ambitiösa mål. Utöver väsentliga lagstiftningsändringar behöver vi framför allt en djärv reform av marknaden för transporter och ändrade färdvanor för att målen ska kunna nås. Strategins effekter på utvecklingen av trafiken och transporterna sträcker sig över 20 år framåt, och vi har åtagit oss att genomföra den, betonar minister Anne Berner.

− Pionjärskap har en avgörande roll i exportframgångarna. Därför är det av stort värde att Finland nu tar ett långt steg i rätt riktning. Vi slopar stenkolet, halverar användningen av importerad olja och höjer antalet elbilar till 250 000 fram till 2030, betonar minister Kai Mykkänen.

− Den röda tråden i energi- och klimatstrategin är att importerad energi, såsom olja, ersätts med inhemsk energi. Detta är en motiverad lösning också ur sysselsättningens synvinkel, konstaterar minister Jari Lindström.

Mer information på webben:
Meddelande: Strategin slår fast energi- och klimatåtgärderna till 2030 och framåt
Strategin och bakgrundsutredningarna till den återfinns på nätet på adressen: www.tem.fi/strategia2016

Ytterligare upplysningar:
Markku Rajala, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 345 8490
Jyrki Peisa, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 341 9934
Saara Reinimäki, kommunikationsexpert, kommunikationsministeriet, tfn 050 303 3065 
Tuomas Rautanen, utrikeshandels- och biståndsministerns specialmedarbetare, tfn 050 325 8827
Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236

Mer från SLC