MM: Klimatavtalet från Paris träder i kraft idag – klimatmötet i Marrakech inleds på måndag

FN:s klimatförhandlingar fortsätter i Marrakech i Marocko den 7–18 november. Världens länder samlas i Marrakech då klimatavtalet, som ingicks i Paris för ett år sedan, precis har trätt i kraft.

Nivån för ikraftträdande av Parisavtalet nåddes i början av oktober då bland annat EU överlämnade sina ratifikationsinstrument till FN:s generalsekreterare i New York. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att nivån för ikraftträdande nåtts, det vill säga idag den 4 november 2016. Detta innebär att öppningssessionen för Parisavtalet hålls i samband med klimatmötet i Marocko.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen leder Finlands delegation under högnivådelen av mötet den 15–18 oktober.

”Parisavtalet trädde i kraft snabbare än någon hade kunnat tro. Just nu finns det politisk vilja i världen att agera för klimatet, vilket också framkommer av att man nyligen nått överenskommelse om att minska utsläppen av HFC-föreningar och utsläpp från flygtrafiken. Nu bör vi gå vidare med detaljåtgärderna i Parisavtalet”, säger Tiilikainen.

Öppningssessionen för Parisavtalet hålls i Marrakech den 15 november. Hittills har 97 parter som sammanlagt står för cirka 69 procent av de globala utsläppen av växthusgaser ratificerat avtalet.

”Det är fint att också Finland arbetar för att slutföra sin nationella ratifikation före öppningssessionen. Vi har redan kommit långt då det gäller praktiska klimatåtgärder.  Klimatpolitikens snabba takt ute i världen bör beaktas då den nya energi- och klimatstartegin finslipas. Den ambition som man kan se i vårt regeringsprogram måste snabbt omsättas i praktiken”, säger minister Tiilikainen.

Chefsförhandlaren i klimatfrågor Outi Honkatukia från miljöministeriet leder Finlands delegation under klimatmötets första vecka.

”Parisavtalet var kulmen på 20 år av klimatförhandlingar. Nu är det viktigt att snabbt och med gemensamma krafter gå framåt med beredningen av verkställandet för hela avtalets del – utan att börja med nya tolkningar”, säger Honkatukia.

De mest centrala temana under förhandlingarna gäller den gemensamma transparensramen, de nationella klimatåtgärderna och arbetet med att driva på utsläppsmålen för att förhindra att klimatet värms upp mera än 2 grader jämfört med förindustriell tid. I Marocko diskuteras också metoder för att stärka speciellt fattigare länders beredskap.

Vid sidan av den ordinarie partskonferensen (COP22) för FN:s klimatkonvention UNFCCC ordnas det i Marrakech också möten och sidoevenemang för flera olika underorgan. Finland deltar i synnerhet i evenemangen i de nordiska ländernas gemensamma paviljong, som behandlar bland annat cleantech-innovationer och medborgarnas roll i motarbetandet av klimatförändringen.

Finlands riksdag godkände regeringspropositionen om ratifikationen av Parisavtalet den 25 oktober. Riksdagens svar behandlas i statsrådets allmänna sammanträde den 10 november. Avsikten är att beslutet om ratifikationen av Parisavtalet ska föredras för republikens president den 11 november och att presidenten då undertecknar ratifikationsinstrumentet. Efter det kan ratifikationsinstrumentet deponeras hos FN:s generalsekreterare i New York. För Finlands del träder avtalet i kraft 30 dagar efter deponeringen.

Ytterligare upplysningar: 
Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatfrågor, tfn 050 341 1758, fornamn.efternamn@ym.fi (klimatförhandlingarna i Marrakech)
Tuija Talsi, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 040 720 5574, fornamn.efternamn@ym.fi (det nationella förfarandet för ratificering av Parisavtalet)
Jussi Palmén, kommunikationsexpert, tfn 050 532 2278, fornamn.efternamn@ym.fi (Begäran om intervjuer med minister Tiilikainen under klimatförhandlingarna i Marrakech)

Mer från SLC