Nyländska bönder samlade till höstmöte: Vi skapar landet! -grön bioekonomi i nyckelposition

Uttalande från Nylands svenska producentförbund NSP r.f:s (SLC Nyland) höstmöte 22.11.2016 på Saga Congress i Vanda

Bioekonomin har en nyckelposition för landets ekonomiska tillväxt, för vår export och för att uppnå de uppställda klimat- och energimålen. Skogen är ryggraden i den gröna bioekonomin. Vid sidan av skogen bör även åkerresurserna utnyttjas effektivt, framhåller SLC Nylands höstmöte. Våra åkrar kan utnyttjas effektivare än idag för att producera såväl mat, foder som energi. Detta kan ske på ett ansvarsfullt sätt utan att ge avkall på naturens mångfald och andra miljöfaktorer. Det gäller inte enbart att producera mera av det vi producerar idag, utan även att skapa mervärde och utveckla nya produkter. Utnyttjande av biprodukter och sidoflöden inom bioekonomin är en stor potentiell källa till mervärde och tillväxt. På lantbruken finns goda möjligheter att producera biomassa även för biogasproduktion. 

Ursprungsmärkning
Spannmålspriserna i Finland är bland de lägsta i EU. Bonden måste få ett klart högre pris än idag för att odlingen skall löna sig. Spannmål kan exporteras som sådan eller förädlas till nya produkter. I synnerhet vår havre, som är av världsklass, är efterfrågad på exportmarknaden. Trots att den finländska spannmålens kvalitet är verkligt högklassig bakas en fjärdedel av vårt bröd av mjöl av utländskt ursprung. SLC Nyland kräver obligatorisk ursprungsmärkning av även spannmålsbaserade livsmedel, inklusive butiksgräddade bröd, som nästan undantagslöst bakas på utländska råvaror. All mat i restauranger och offentliga bespisningar borde omfattas av obligatorisk ursprungsmärkning.

Välj inhemskt
Finland firar nästa år 100 år som självständig nation. En egen matproduktion är lika viktig för ett land som ett trovärdigt försvar. SLC Nylands höstmöte framhåller att vi genom våra val alla kan bidra till ett livskraftigt lantbruk, arbetsplatser och en hållbar livsmedels- och energiförsörjning. Genom att upphandla närproducerat och välja inhemska råvaror och livsmedel främjar man såväl den lokala som nationella ekonomin, samt sysselsättningen. Den inhemska lantbruksproduktionen garanterar även den fortsatta skötseln av landskapsbilden. Vi skapar landet! 

Nylands svenska producentförbund NSP r.f.

Bakgrundsfakta:
Var sjätte euro i Finlands ekonomi har en koppling till bioekonomin. Bioekonomin avkastar i Finland över 60 miljarder årligen. Här står matproduktionen för cirka 16 miljarder euro. Bioekonomin är viktig även för sysselsättningen och erbjuder över 300 000 arbetsplatser (källa: Luke). Målsättningen i den nationella bioekonomistrategin är att öka värdet till 100 miljarder euro och skapa 100 000 nya arbetsplatser till år 2025. Skogssektorn står för nästan 40 procent av bioekonomin och en betydande del av exportinkomsterna kommer från skogsindustrin.

Tilläggsuppgifter:
Thomas Blomqvist, tel. 050 5121776                     Thomas Antas, tel. 050 3079919
Förbundsordförande                                               Viceordförande

Bjarne Westerlund, tel. 040 5037188
Verksamhetsledare

Mer från SLC