ÖSP: Lagstiftningen gällande djurvälfärd ska vara entydig och främja djurvälfärden

Mjölkproduktionen är i en ekonomiskt utmanande situation. Därtill finns det stora lokala variationer i skördeläget och speciellt norra delarna av Österbotten har drabbats av missväxt. Producenterna är rädda för ytterligare en börda i form av lagstiftning som direkt strider mot djurägarnas rättsuppfattning. 

Österbottens producentförbunds mjölkutskott diskuterade bland annat revideringen av djurskyddslagen vid sitt senaste möte. Vi har följt med arbetet med revideringen av djurskyddslagen. Revideringen har dragit ut på tiden och därtill dyker samma utagerade saker upp i beredningen på nytt. 

- Enligt regeringsprogrammet ska man inte införa lagstiftning som ökar produktionskostnaderna för jordbrukarna. Nu spökar bland annat ett förbud av båsladugårdar i beredningsförslaget gällande djurskyddslagen. Tidigare har staten beviljat investeringsstöd för byggande av båsladugårdar men nu är man i beråd att göra dem olagliga, säger Mikael Åsvik.

Majoriteten av mjölkgårdarna i Finland är båsladugårdar. Djurens välmående är inte beroende av ladugårdstyp, utan skötseln av djuren. Utvecklingen i dag går mot lösdriftsladugårdar och det finns ingen orsak att ingripa i denna utveckling genom att förbjuda båsladugårdar. Att olagligförklara majoriteten av mjölkproduktionen, även med lång övergångstid, har ett signalvärde som inte behövs i dag. Jordbrukarna behöver inte ytterligare en mental börda att bära.

Lagstiftningen ska vara tydlig och följa majoritetens rättsuppfattning.
- Från producenthåll är vi oroliga för flummiga formuleringar i lagtext som ger tolkningsmöjligheter. Dessa tolkningsmöjligheter påverkas av politikens ryckighet och kan variera beroende på vilka partier som styr landet, konstaterar Mikael Åsvik.

Lagtext ska inte innehålla några onödiga ord eller något filosofiskt. Ett praktexempel är formuleringen av djurens egenvärde. Det finns ingen allmänt klar definition för vad man avser med ett djurs egenvärde. 

Producenterna strävar till att djuren mår bra och välmående djur är den första förutsättningen för en lönsam produktion. Mjölkutskottet önskar att myndigheterna inser att vi vill djuren väl och tar våra åsikter i beaktande. Den minoritet som har som uttalat mål att de vill förbjuda djurhållning har fått för stort inflytande gällande revideringen av lagen.

Tilläggsinformation:
Ordförande för ÖSP: mjölkutskott Mikael Åsvik, tel. 050-5261033
ÖSP:s verksamhetsledare Jan-Ove Nyman, tel. 045-1294427

Mer från SLC