SLC Nyland: Nu krävs åtgärder och inte enbart förståelse!

UTTALANDE FRÅN SLC NYLANDS VÅRMÖTE 4.4.2016 I INGÅ

Nylands svenska producentförbund NSP r.f. (SLC Nyland) efterlyser snabba åtgärder för att förbättra lönsamheten inom lantbruket i Finland. I samband med traktormarschen nyligen visade såväl regeringen som allmänheten sin förståelse för lantbrukarnas situation. Men förståelse löser inte lönsamhetskrisen. Nu måste regeringen snabbt vidta åtgärder!

Krisfinansiering och kostnadslättnader behövs. Sänkta gödseltullar och en bestående sänkning av farleds- och hamnavgifterna är några åtgärder som kunde förbättra lantbrukets konkurrenskraft. Exportintäkter från våra högklassiga råvaror ligger i hela nationens intresse.

Primärproducenterna måste få en starkare ställning på marknaden. SLC Nylands vårmöte efterlyser nödvändiga lagändringar som stärker producenternas ställning i livsmedelskedjan. Vidare kräver mötet att det vid all offentliga upphandling av livsmedel ställs lika stränga produktionskrav som för vår inhemska produktion, t.ex. gällande miljökrav, djurens välbefinnande och användning av antibiotika. 

Spannmålsexport i odlarregi är ett sätt för odlarna att själv aktivt påverka marknaden. De nyländska odlarna uppmanas därför att ingå exportkontrakt för fodervete, foderkorn och livsmedelshavre med det odlarägda bolaget Polar Oats Ab under teckningstiden fram till den 8 april.

Fakta: 
Naturresursinstitutets (LUKE) preliminära prognos för 2015 års resultat visar att gårdarnas företagarinkomst minskar med 40 procent jämfört med året innan till 9 700 euro i genomsnitt per gård. Inom spannmålsodling, som är huvudsaklig produktionsinriktning för ca 80 procent av gårdarna i Nyland, har de två senaste åren varit mycket dåliga lönsamhetsmässigt. Företagarinkomsten har uppgått till endast ett par tusen euro och lönsamhetskvoten är nära noll. Lönsamheten för köttproduktionen försvagades 2015 ytterligare på grund av nedgången i producentpriserna och de höga produktionskostnaderna. Producentpriset för mjölk sjönk ifjol med över 15 % jämfört med 2014.

Allt skydd skall basera sig på lag, inte på diffusa beteckningar i landskapsplaner, understryker SLC Nylands vårmöte. Införande av nya skyddsbeteckningar kan accepteras endast vid speciellt vägande skäl efter grundlig konsekvensutredning. Då måste markägarna även få ersättning. 

SLC Nyland förutsätter att markägarnas rättigheter och beslutanderätt över sin egendom, samt jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar och utvecklandet av bioekonomin ges tillräcklig tyngd vid samhällsplaneringen. Kulturmiljöer, skydd av värdefulla landskap eller landskapsplaner får inte utan vägande skäl begränsa t.ex. byggandet av moderna ekonomibyggnader och utvecklingen av gårdarna. Detsamma gäller möjligheterna att utnyttja potentialen för förnyelsebar energi i Nyland. Det är framför allt jordbruket och markägarna som genom sin verksamhet har förvaltat landskapet och skapat det mervärde som man nu ser som värdefullt. Det vill vi fortsätta att värna om! 
Nylands svenska producentförbund NSP

Tilläggsuppgifter:
Thomas Blomqvist                 Bjarne Westerlund
ordförande                              verksamhetsledare
tel. 050 5121776                     tel. 040 5037188

Mer från SLC