​SLC: Släng inte bort mat - värdesätt maten istället

SLC - Spillveckan Logo Original Greenjpg

Varje år slänger finländarna bort 24 kilo mat per person. Det motsvarar ett värde på 125 euro och sex procent av all den mat som konsumenterna köpt. Totalt sett uppgår de finländska hushållens matsvinn till ett årligt värde på 500 miljoner euro (MTT). Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen och konsumentledet, men det är viktigt att man i hela livsmedelskedjan kontinuerligt ser över hur man kan minska svinn.

SLC påminner om att när man slänger mat har de resurser som satts ner på till exempel produktion, förädling, transporter och förpackningsmaterial gått förlorade. Matsvinnet ökar dessutom i onödan matens klimat- och miljöpåverkan. 
– Matsvinn är ett övergripande problem som påverkar alla sektorer i matkedjan. Värdesätt istället maten samt det arbete och de resurser som satts ner på att ta fram mat genom hela livsmedelskedjan från jord till bord, uppmuntrar SLC:s informatör Mia Wikström.

Matsvinnet som uppkommer inom primärproduktionen är i det stora hela förhållandevis litet, grovt uppskattat ett par procent av det ätbara matsvinnet enligt MTT:s bedömning. Den del av skörden som inte kan användas till människoföda eller djurfoder är en del av de naturliga resurserna och därmed en del av kolcykeln. Sådant överskott inom primärproduktionen arbetas som regel tillbaka in i jorden som näringsämnen eller återvinns som bioenergi. 

Inom primärproduktionen finns en naturlig medvetenhet om att minimera matsvinn.
– Det är inte i matproducenternas intresse att mat slängs bort, varken ekonomiskt eller ekologiskt. Att inte ta tillvara ätliga råvaror är helt enkelt slöseri med resurser, konstaterar Wikström.

Exempelvis inom växthusodlingen uppkommer, tack vare noggranna odlingsmetoder, knappt alls produkter av andra klass eller svinn. Inom förädlingsindustrin eller storkök finns dessutom avsättning för produkter av andra klass, men även i hushållen finns numera en allt större efterfrågan på grönsaker med osymmetriska former, t.ex. krokiga gurkor.

Spillveckan ordnas av Konsumentförbundet i samarbete med samarbetspartners för att uppmuntra finländarna att minska matsvinnet och öka uppskattningen av mat. 

Mera information om Spillveckan: 
- www.havikkiviikko.fi
- Facebook: www.facebook.com/havikkiviikko 
- Twitter: @havikkiviikko, #hävikkiviikko
- Instagram: @havikkiviikko, #hävikkiviikko

Tilläggsinformation:
Informatör Mia Wikström, SLC, tel. 050 355 3213
Verksamhetsledare Johan Åberg, SLC, tel. 040 523 3864

Mer från SLC