​SLC:s förbundsfullmäktiges vårmöte 27-28.6

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s högsta beslutande organ förbundsfullmäktige samlas till vårmöte 27–28 juni 2016 i Jakobstad. Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds måndag 27.6 kl. 13.00 och innan dess lunchservering från kl. 11.15.

På vårmötet behandlar förbundsfullmäktige stadgeenliga ärenden, bl.a. centralstyrelsens årsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse, fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet och fastställande av medlemsavgift för följande kalenderår. Fullmäktige behandlar även en ändring av SLC:s stadgar i andra behandling. Dessutom föreslår centralstyrelsen att fullmäktige tillsätter en valberedning inför valet av ny centralstyrelseordförande eftersom sittande ordförande Holger Falck har meddelat att han avgår senast 2017. Fullmäktige godkänner även slutgiltigt SLC:s strategi 2022 som utgår från visionen ”Vi skapar landet”. 

Under tisdagen bekantar sig SLC:s fullmäktige med för jord- och skogsbruket viktiga aktörer i regionen, bl.a. yrkesutbildningsenheten Optima i Lannäslund, maskintillverkaren Elho i Bennäs samt Jeppo Biogas. 

Mötesplats och inkvartering: Stadshotellet i Jakobstad (Kanalesplanaden 13, 68600 Jakobstad) 

Om ordinarie medlem är förhindrad att delta i mötet, vänligen meddela Birgitta Bertell på SLC:s kansli per e-post birgitta.bertell@slc.fi eller tel. (09) 5860 460 i god tid för att SLC kan kalla in suppleanten.

Fullmäktiges vårmöte 2016: Program

Läs mer om SLC:s Strategi2022

Mer från SLC