SLC:s utlåtande om ändring av förordningen om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

UTLÅTANDE
22.1.2016 

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr 3/01.02/2016
BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM GRUNDSTÖD, FÖRGRÖNINGSSTÖD OCH STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE


SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och framför följande:

I samband med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik år 2013 beslöts att stödet till unga jordbrukare betalas enligt det maximala beloppet
på två procent av det årliga nationella kuvertet. I fall att det inte är möjligt på grund av övriga begränsningar gällande stödet till unga jordbrukare, kan
beloppet vara lägre än två procent. SLC förutsätter att denna princip tillämpas även gällande året 2016.

I övrigt har SLC i detta skede ingenting att invända mot utkastet till statsrådets förordning.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC