SLC:s utlåtande om livsmedelskontroll

Utlåtande
2.2.2016

Jord- och skogsbruksministeriet                                          

2057/01.02/2015

Utlåtande om ändring av statsrådets förordning gällande livsmedelskontroll och upphävande av förordning som gäller statlig köttkontrollpersonal 

(Luonnokset Valtioneuvoston asetuksiksi elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä valtion lihantarkastushenkilökunnasta annetun asetuksen kumoamisesta.)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. bevakar den svenskspråkiga jordbrukarkårens rättigheter i Finland. Då språkkraven för de granskande veterinärerna i slakterierna sjunker i enlighet med det som föreslagits i den nya förordningen är det en försämring för de svenskspråkiga jordbrukarna. Detta är särskilt med tanke på mindre slakterier och möjligheten att utveckla olika slag av gårdsslakterier en ogynnsam förändring.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Holger Falck                                                          Mikaela Strömberg-Schalin
Ordförande                                                            Jurist

Mer från SLC