SLC:s utlåtande om nationellt värdefulla landskapsområden

Miljöministeriet                                              15.03.2016

YM1/500/2016

UPPDATERAD INVENTERING AV NATIONELLT VÄRDEFULLA LANDSKAPSOMRÅDEN

Styr- och utvärderingsgruppen för den uppdaterande inventeringen av landskapsområden som miljöministeriet tillsatte den 5 maj 2010 har utarbetat ett förslag till nya nationellt värdefulla landskapsområden. Förslaget har utarbetats på basis av regionala inventeringar.

SLC har tagit del av förslaget och önskar framföra följande synpunkter:

De nya värdefulla landskapsområdena väcker oro bland markägarna för minskade möjligheter till markanvändning. Ett värdefullt landskapsområde är inget skyddsområde, med därtill hörande rätt till ersättning för markägaren. Statusen som värdefullt landskapsområde kan medföra betydande begränsningar, främst i anslutning till detaljplanering och tillståndsbeslut på kommunal nivå. Ett av urvalskriterierna för ett landskapsområde är en levande och fungerande landsbygd. De är bebodda och har en mångsidig näringsstruktur. Landskapsvården och livskraften hos ett värdefullt landskapsområde är speciellt beroende av områdets jord- och skogsbruksnäringar. Landsbygdens kulturlandskap bevaras och utvecklas bäst då landsbygden förblir bebodd och jord- och skogsbruk idkas på området. 

Dessa synpunkter har även framförts av våra landskapsförbund, med mer detaljerade och områdesvisa motiveringar.

SLC förutsätter, i likhet med landskapsförbunden, att de privata markägarnas rätt att bedriva näring, i huvudsak jord- och skogsbruk, inte begränsas på de värdefulla landskapsområdena. I planeringen bör man försöka trygga såväl bevarandet av de värdefulla landskapen som förutsättningarna för en fortsatt och rationell jord- och skogsbruksproduktion samt övrig näringsverksamhet. Med jord-och skogsbruk kan man även bidra till att på ett hållbart sätt trygga upprätthållandet av den biologiska mångfalden och det ekologiska nätverket. De gröna näringarna och olika former av landsbygdsföretagande är grunden för en livskraftig landsbygd.

Avgränsningen av de värdefulla landskapsområdena bör preciseras med beaktande av markägarnas åsikter och önskemål, markägarna besitter den lokalkännedom som krävs.

Om markägaren eller näringsidkaren direkt eller indirekt påförs extra kostnader (t.ex. krav på åtgärdstillstånd) p.g.a. statusen som värdefullt landskapsområde så måste markägaren/näringsidkaren ersättas för dessa.  

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.
Johan Åberg                      Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare           Jurist  

Mer från SLC