SLC:s utlåtande om statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi 

Ärende: Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd (2000/01.02/2015)


SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande:

SLC befarar att risken för skenbar odling ökar i och med att det så kallade skördekravet slopades från 2015. Därför önskar SLC att en skärpning av statsrådets förordning gällande krav på god jordbrukshävd övervägs noggrant.

Den skärpning SLC förespråkar gäller 12 § om skötsel av odlad jordbruksmark. Målsättningen om att eftersträva en bärgnings- och marknadsduglig skörd borde flyttas till början av paragrafen och samtidigt bör sista momentets sista menig slopas helt, eftersom den urvattnar kravet på en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Vidare önskar SLC att 12 § första moment preciseras såtillvida att även en ända-målsenlig utsädesmängd krävs förutom att åkermarken skall bearbetas och sås för att åstadkomma en jämn groning och ett enhetligt växtbestånd. Därtill bör även ändamålsenlig ogräsbekämpning inom såväl spannmåls- som vallodling krävas, i likhet med vad som gäller på en icke odlad åker som sköts enligt 7 § tredje mo-ment, för att undvika att bristfälligt skötta åkrar fungerar som fröbanker för ogräset även på närliggande åkerskiften. 

I övrigt har SLC ingenting att anmärka på utkastet till förordning i detta skede.


Helsingfors 14.1.2016

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC