SLC:s utlåtande om tredje fasen i förnyandet av miljöskyddslagen

Miljöministeriet
PB 35
00023 STATSRÅDET
kirjaamo.ym@ymparisto.f

Dnr YM16/400/2012

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM FÖRSLAGEN GÄLLANDE TREDJE FASEN I FÖRNYANDET AV
MILJÖSKYDDSLAGEN 

SLC har bekantat sig med materialet och förslagen gällande miljöskyddslagens tredje fas och önskar framföra följande:

SLC anser att den övergripande målsättningen som framkommit i arbetet med fas 3 av miljöskyddslagens revidering är riktig. Det är viktigt att se över processerna och rättsgrunderna i samband med miljötillstånd så att förfarandet görs smidigare och så att den massiva överlappningen av regelverk och tillstånd minskar. Miljöskyddslagen är bara en av många aktuella lagar och för att få till stånd en verklig förbättring så krävs det översyn av en större laghelhet.

För att få en verklig normförenkling är det också viktigt att revideringen av miljöskyddslagen sammanlänkas med regionförvaltningsreformen. Inom vårt verksamhetsområde är det inte ovanligt att jordbrukare har fått vänta
oskäligt länge på miljötillstånd (flera års väntan är inte ovanlig), samt att tillståndsvillkoren är alldeles för detaljerade och i praktiken överlappande med annan gällande lagstiftning. SLC ser att en utveckling mot normstyrning vad gäller miljötillstånd för djurstall är att föredra framom individuella detaljstyrda villkor. De detaljstyrda villkoren tillför ingenting men är ägnade att göra förfarandeprocessen långsam och otymplig, vilket för den enskilde näringsidkaren leder till att såväl rättsskydd som
förutsättningar att idka verksamheten hotas.

SLC har inte haft representation i arbetsgrupperna i fas 3 av miljöskyddslagens revidering. När det gäller den del av tillståndsprocessen som hänger samman med regionförvaltningsreformen är det viktigt att de språkliga rättigheterna beaktas. Rådgivning samt klara och begripliga beslut skall även ges på svenska.

Projekt 1
För att göra tillståndsprocesserna snabbare och smidigare har arbetsgruppen kommit fram till en del förslag, samt möjliga riktlinjer för att utveckla vidare. Dessa är med särskild tonvikt på hörande av parter och rätt till deltagande i processen. En utökad och förbättrad rådgivning är ett konkret förslag att ta in i den nya miljöskyddslagen. SLC ställer sig positiv till
detta förslag. Det är dock viktigt att det är fråga om kvalitativ rådgivning, och för att få önskad effekt bör rådgivningen vara dialogisk. Det grundläggande rättesnöret på alla plan inom tillståndsprocessen bör vara principerna om god förvaltning, där myndighetsutövande aldrig har ett egenvärde. I nära samband med rådgivningen ligger strävan att få klara
och entydiga anvisningar för hur tillstånd söks. SLC stöder denna strävan.

Vad gäller besvärsrätt, särskilt övriga myndigheters besvärsrätt, anser vi att det finns möjligheter till stora förbättringar vad gäller strävan att få ett flexiblare och snabbare förfarande. För närvarande finns det alltför mycket överlappande myndighetsverksamhet som är ägnat att göra processen långsam och som riskerar enskilda sökandes rättsskydd. Denna fråga ser vi att bör tas upp i samband med regionförvaltningsreformen. Det är även sammanlänkat med att vi får en teknisk och digital samordning hos olika tillståndsmyndigheter. SLC är helt av samma åsikt med arbetsgruppen vad gäller elektronisk behandling av kungörelser och anslag. Kungörelseförfarandet bör moderniseras.

Slutligen gällande det nuvarande förfarandet med miljötillstånd vill vi rikta kritik mot Regionförvaltningsverken. Det är en allvarlig brist att tillstånd och tillståndsuppdateringar för djurstall kan ta flera år att få. Detta är oskäligt och ger uttryck för dålig praxis och bristande ledning.

Projekt 6
Detta projekt fokuserade på möjligheterna att göra tillståndsprocessen smidigare gällande djurstall. SLC anser att tillståndsprocessen borde beröra endast krav gällande verksamheten som inte berörs av annan lagstiftning såsom avfalls- eller nitratförordningen. Tillståndsprocessen för djurstall borde således närmast beröra var verksamheten skall placeras för att undvika oskäliga miljöeffekter.

SLC anser att regeringsprogrammets skrivelse om att lätta på byråkratin och undvika nya kostnadshöjande pålagor inte beaktats i tillräcklig utsträckning och således har beredningsarbetet varit bristfälligt. Anmälningsförfarande är en sak SLC anser att man borde vidareutveckla. Dock så att man samtidigt minskar antalet lagar och förordningar som bör beaktas i tillståndsprocessen. Förenkling är inte det att man gör upp nya blanketter för att näringsidkare bättre skall kunna hålla reda på lagstiftningens olika krav, utan istället borde kraven lindras och förenklas.

SLC anser vidare att gränserna för när verksamheten kräver miljötillstånd ännu bör utvärderas grundligt med målsättningen att betydligt höja tillståndsgränserna. Äkta förenkling ur den enskilda näringsidkarens perspektiv kan uppnås endast genom att s.k. normalt familjejordbruk med beprövad teknik inte längre kräver miljötillstånd. Istället bör resurserna och även handledningen gällande miljötillstånd riktas till stora enheter. Även i dessa fall närmast gällande verksamhetens placering. Gällande övriga eventuella krav bör man sträva efter målinriktad lagstiftning där företagaren ges möjligheten att uppnå målsättningen på för hen och företagsverksamheten bästa möjliga sätt.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC