SLC:s utlåtande om två förordningar gällande miljöersättning

UTLÅTANDE
22.1.2016

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr 24/01.02/2016

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTEN TILL
1) STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM MILJÖERSÄTTNING
2) JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM MILJÖERSÄTTNING

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets och jord- och skogsbruksministeriets förordningar och framför följande:

Statsrådets förordning överensstämmer enligt SLC med den beredning som gjorts i samråd mellan statsmakten och producentorganisationerna
SLC och MTK och godkänts i landsbygdsprogrammets uppföljningskommitté. SLC har i detta skede ingenting att invända mot utkastet till statsrådets förordning.

Gällande jord- och skogsbruksministeriet förordning 18 § anser SLC att kravet på vintertida växttäcke bör uppfyllas också genom reducerad
stubbearbetning på hösten av skiften med ärt förutom skiften med spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin eller bondböna, om
bearbetningen utförs som enkel körning med kultivator, tallriks-, s-pinn- eller spadrullharv eller rulluftningsaggregat.

Gällande 20 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning anser SLC att fånggröda efter tidig potatis och tidiga grönsaker bör kunna anläggas med
t.ex. viltgrödor förutom med spannmål och andra i förordningen nämnda fånggrödor.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.
Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC