SLC:s utlåtande om utkast till förordningen om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och för icke-produktiva investeringar 2016

UTLÅTANDE
22.1.2016

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr 48/01.02/2016

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MILJÖERSÄTTNING, KOMPENSATIONSERSÄTTNING, ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION OCH ERSÄTTNING FÖR ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR 2016


SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och framför följande:

Under programperioden 2014 – 2020 utfärdas årligen en förordning av statsrådet om nya förbindelser som gäller miljöersättning, ersättning för
ekologisk produktion och ersättning för djurens välbefinnande samt om ansökan om avtal om kompensationsersättning, nya miljöförbindelser och
bevarande av genetiska resurser. Likaså utfärdas det årligen bestämmelser om att eventuellt godkänna åkerarealer som tidigare inte gett rätt till stöd
som stödberättigande inom dessa stödsystem. 

SLC anser att det bör vara möjligt att ge en ny förbindelse gällande såväl miljö- som kompensationsersättning år 2016, om det är fråga om en ny
jordbrukare eller en generationsväxling och åkerarealen tidigare omfattats av åtminstone endera förbindelse och förbindelsen inte kan flyttas till den
nya odlaren 2016.

I övrigt har SLC i detta skede ingenting att invända mot utkastet till statsrådets förordning.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.
Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC