STATSRÅDET: Rapport: Fart på bioekonomin genom ändringar i lagstiftningen

En hållbar bioekonomisk tillväxt kan i betydande mån stödjas genom ändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer inom bioekonomin kan också stärkas enbart genom förändrad administrativ praxis. Detta konstateras i en rapport från projektet Främjande av bioekonomin genom reglering (på finska ”Sääntelystä biotalouden edistäjä”). Rapporten, som publicerades 28.1, har utarbetats av ett brett forskarkonsortium lett av företaget Linnunmaa Oy, som är specialiserat på miljölagstiftning.

I rapporten presenteras sammanlagt 20 förslag på åtgärder som främjar bioekonomin. Förslagen koncentreras till fem teman: främjande av användning av restmaterial, förfaranden enligt lagstiftningen om gödselmedel samt användning av aska som skogsgödselmedel, miljötillstånd på grund av oskäligt besvär enligt lagen angående vissa grannelagsförhållanden, samordning av myndighetsfunktioner och principen om en lucka för alla ärenden samt hälso- och välfärdstjänster som bygger på naturen.

Dessa teman valdes på basis av en enkät som riktades till verksamhetsutövare och myndigheter i början av projektet.

- I svaren från myndigheterna och verksamhetsutövarna framkom det att de i stor utsträckning såg samma hinder för en hållbar bioekonomisk tillväxt. Det finns en gemensam vilja att främja bioekonomin, och redan små ändringar i lagstiftning och praxis kan ha stor betydelse, konstaterar Linnunmaas verkställande direktör Eeva Punta, som lett utredningen.
I många bioekonomiprojekt är en effektiv användning av olika restmaterial central. Det skulle man enligt förslagen i rapporten bättre kunna främja exempelvis genom att finjustera nuvarande tillämpningspraxis av definitionen av avfall och genom att stödja produktförädling av restmaterial från bioekonomin inom ramen för ett särskilt försöksprojekt.

Andra hinder för bioekonomin som myndigheterna och verksamhetsutövarna nämnde var att lagstiftningen om gödselmedel är stel och att tillämpningen av lagen angående vissa grannelagsförhållanden är oförutsägbar när det gäller miljötillstånd som krävs i samband med små bioekonomiprojekt. Det faktum att de myndighetsfunktioner som gäller bioekonomin är väldigt spridda ansågs också vara problematiskt i synnerhet för små och nya bioekonomiprojekt. 

Särskilt granskades hälso- och välfärdstjänster som bygger på naturen. I rapporten ingår flera förslag för att främja såväl nyttjande av naturen för rekreation som social- och hälsotjänster som bygger på naturen.
 - Utredningen gällde centrala mål i regeringsprogrammet. Det är viktigt att resultaten av utredningen används i de olika ministeriernas pågående och kommande lagstiftningsprojekt, konstaterar Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör vid miljöministeriet.

Syftet med projektet, som genomfördes som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS), var att hitta sätt att främja utvecklingen av en hållbar bioekonomi utan att ge avkall på skyddet för miljön och människors hälsa. I utredningen deltog utöver Linnunmaa också juridiska institutionen vid Östra Finlands universitet, juridiska fakulteten vid Lapplands universitet, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral. Projektet förverkligades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2014.

Ytterligare information:
Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 250 255, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, Miljöministeriet
Merja Saarnilehto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 259, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, Miljöministeriet
Eeva Punta, projektledare, tfn 0400 298 465, fornamn.efternamn@linnunmaa.fi

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 29.1.2016

Mer från SLC