Utlåtande om ändringar av markanvändnings- och bygglagen

Miljöministeriet
YM019:00/2015

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition till ändringar av markanvändnings- och bygglagen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet till proposition och välkomnar dess strävan till förenklad och tydligare reglering i anslutning till planläggning och byggande.

De föreslagna  förändringarna som gäller skogsbruket är även välmotiverade och SLC stöder dem. Vi ser att utkastet genomgående är välbalanserat och särskilt förhållandet till det grundlagsenliga ansvaret för miljön och egendomsskyddet, samt frågor kring det kommunala självstyret, har beaktats konsekvent. Vi framför nedan några detaljkommentarer på enskilda förändringar som vi finner särskilt betydelsefulla för en gynnsam landsbygdsutveckling. En gynnsam landsbygdsutveckling har positiva följder för såväl miljön som lantbruket som näring.

Skogen
Förslaget att slopa kravet på tillstånd för miljöåtgärder på områden märkta med M är bra. För att vidare undvika dubbel lagstiftning borde kravet slopas även på områden märkta med V. Där skogslagen gäller är det fråga om ett dyrt, osmidigt och oskäligt förfarande att dessutom kräva tillstånd för miljöåtgärder. Vi föreslår även ett tillägg i utkastet som gäller eventuella tilläggsbeteckningar i en plan. Tilläggsbeteckningar (ma, ge och luo) är enbart informativa, de föranleder inte krav på tillstånd för miljöåtgärder.

Skogens funktion som rekreations- och friluftsområde är obestridlig. Det är dock viktigt att landskapsmässigt värdefulla områden och tex friluftsleder för rekreation inte begränsar verksamhetsförutsättningarna för jord- och skogsbruk. Utgångsläget för att grunda friluftsleder, särskilda rekreationsområden mm skall vara frivillighet. Vi önskar också understryka att välskötta ekonomiskogar har visat sig passa väl för rekreation och friluftsliv. Det föreligger ingen konflikt mellan dessa intressen.

NTM-centralernas uppgifter, kommunernas roll
Vi stöder en ökad kommunal bestämmanderätt vid styrningen av områdesanvändningen. Vi stöder även att NTM-centralernas besvärsrätt minskas.

Byggande i anslutning till lantbruk (MBL 137 § 2 mom)
Regleringen av byggande i anslutning till ett lantbruk förenklas. Vi understöder den föreslagna ändringen vid MBL 137 § 2 mom som utvidgar definitionen av ekonomibyggnad i anslutning till lantgård till att gälla en byggnad som hör till landsbygdsföretag och som behövs för bedrivande av jord- och skogsbruk. Vi har sett ett behov bland aktiva lantbruksföretagare av smidigare och tydligare reglering på denna punkt. 

Generalplan som grund för bygglov (MBL 44 §)
Vi stöder  ändringen i MBL 44 § där det föreslås att  generalplanen skall kunna utgöra grund för beviljande av byggnadslov även för småskaligt bostadsbyggande samt arbetsplats- och servicebyggande på landsbygden. Vi stöder även motiveringarna där det står att byggandet till dimensionering och miljökonsekvenshänsyn skall lämpa sig för landsbygden.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Johan Åberg                                         Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare                               Jurist

Mer från SLC