Utlåtande om förordning om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betala för 2017

UTLÅTANDE
16.12.2016 

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi
Dnr 1717/01.02/2016

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR, FÅR- OCH GETBIDRAG SAMT BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2017

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande:

SLC anser det vara av största vikt att en möjligast stor del av husdjursbidragen betalas ut under stödåret 2017. Med tanke på gårdarnas ansträngda likviditet skulle det enligt SLC vara motiverat att höja enhetsstödet för att få ut en möjligt stor del av bidraget i samband med första utbetalningsraten. En eventuell överbetalning kan utjämnas i samband med den andra utbetalningen.

SLC har i detta skede ingenting övrigt att anmärka gällande den genomsnittliga bidragsnivån för 2017, eftersom den slutliga nivån fastställs enligt de verkliga djurmängderna i början av 2018. SLC har heller ingenting i övrigt att anmärka på innehållet i utkastet till statsrådets förordning.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC