Utlåtande om förordning om djurens välbefinnande

UTLÅTANDE
16.12.2016 

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi
Dnr 1797/01.02/2016

UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS OCH JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING GÄLLANDE ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE

SLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:

SLC motsätter sig förändringen gällande åtgärden för nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä. Enligt förslaget skulle foder- och vattenlinjer som är i bruk inte längre kunna användas för att uppfylla kravet på sittpinnar, nivåer eller ramper. SLC anser det omotiverat och ett exempel på dålig förvaltning att mitt under programperioden ändra
på förbindelsevillkoren utan att för den del ändra på ersättningsnivån.

Även om förbindelseperioden för ersättning för djurens välbefinnande är ett år, borde förbindelsevillkoren bibehållas oförändrade för hela programperioden om det inte föreligger tyngande skäl att ändra dessa. För producenter som planerat att delta i åtgärden under hela programperioden och anpassat sin produktion enligt detta, medför denna ändring att producenterna mitt under programperioden måste investera i nya sittpinnar efter endast två år av programperioden. För att denna ändring av förbindelsevillkoren skall vara motiverad, borde även ersättningsnivån justeras uppåt för att motsvara de kostnader som åtgärden medför.

SLC motsätter sig även ändringsförslaget att för fjäderfä godkänna enbart hängande föremål i åtgärden stimulerande föremål. SLC anser att denna förändring inte kan godtas med samma motiveringar som ändringen gällande sittpinnar. Dessutom anser SLC att förändringsförslaget inverkar menligt på djurens välmående eftersom lösa föremål i praktiken visat sig vara de mest attraktiva för djuren och de som utnyttjas mest
flitigt.

Vidare anser SLC att dylika ändringsförslag i god tid bör behandlas och beredas tillsammans med producentorganisationerna SLC och MTK för att uppnå bästa möjliga resultat och åtgärder som både är praktiskt genomförbara och gynnar djurens välbefinnande. Åtgärden ersättning för djurens välbefinnande i landsbygdens
utvecklingsprogram är ett resultat av ett flerårigt beredningsarbete mellan förvaltningen och producentorganisationerna som förankrats bland husdjursproducenterna. Genom att efter endast två år av programperioden ensidigt föreslå betydande förändringar i vissa åtgärder undergräver myndigheterna producenternas förtroende för hela åtgärden.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC