Utlåtande om förordningarna om skärgårdstrafiken

UTLÅTANDE
16.12.2016 

Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@lvm.fi
eeva.linkama@lvm.fi
Dnr LVM/2009/03/2016

UTLÅTANDE OM UTKAST TILL FÖRORDNINGAR OM SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

SLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:

SLC motsätter sig de föreslagna avgifterna på skärgårdstrafiken. Den unika skärgårdsmiljö vi har längs våra kuster kan bevaras levande endast genom att upprätthålla den fasta bosättning vi idag har i skärgården. En grundförutsättning för fast bosättning är att invånarna kan livnära sig i skärgården antingen genom
företagsverksamhet eller genom att pendla till fastlandet.

Utkasten till förordningar om skärgårdstrafiken skulle medföra att i skärgården för tillfället verkande jord- och skogsbruksföretagare skulle åläggas en årlig tilläggskostnad på flera tiotusentals euro. För t.ex. småbarnsfamiljer skulle de föreslagna avgifterna medföra en årlig tilläggskostnad på över tiotusen euro. Detta skulle med en gång
omintetgöra allt det arbete och satsningar som gjorts under årtionden för att hålla skärgården levande.

Enligt skärgårdslagen bör statsmakten bland annat sörja för att skärgårdens fasta befolkning har tillgång till trafik- och transportservice som är smidig samt avgiftsfri eller prismässigt skälig. SLC kan således konstatera att utkasten till förordningar inte uppfyller skärgårdslagens krav utan tvärtemot resulterar de föreslagna förändringarna till att skärgården effektivt avfolkas på fast bosättning.

Regeringen har som en spetsmålsättning att förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften samt skapa en gynnsam omgivning för digitala tjänster och nya affärsmodeller. Regeringsprogrammet stipulerar även klart att primärnäringarna inte skall påföras nya kostnadshöjande pålagor under regeringsperioden. De föreslagna
åtgärderna strider på alla punkter mot statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram eftersom avgifterna i föreslagen form skulle ödelägga skärgårdsområdenas konkurrenskraft och påföra primärnäringarna synnerligen stora ekonomiska pålagor. Att dessutom påstå att införandet avgifter på skärgårdstrafiken skapar en gynnsam omgivning för digitala tjänster är rent nonsens. 

SLC anser vidare att förordningsförslagen strider mot rättsstatens principer och principerna om att alla medborgare skall behandlas likvärdigt. Förordningarna kan således anses vara i konflikt med Finlands grundlag. Åtgärdsförslagen strider även mot den nationella landsbygdspolitikens målsättningar.

Dessutom kan SLC konstatera att beredningen av förordningarna varit synnerligen undermålig och under all kritik. Näringslivet och dess representanter har totalt förbigåtts i beredningen och inga möjligheter att föra en balanserad och faktabaserad dialog om olika möjligheter att utveckla skärgårdstrafiken har erbjudits. Likaså är förslagens konsekvensbedömning undermålig och synnerligen bristfällig samt torde i första hand basera sig på personliga åsikter från ett fåtal tjänstemän.

SLC ställer sig trots allt positivt till att föra en öppen dialog med kommunikationsministeriet om hur skärgårdstrafikens kvalitet och kostnadseffektivitet kunde förbättras. Detta förutsätter dock att en arbetsgrupp med för ändamålet lämplig sammansättning tillsätts för att bereda detta ärende vidare.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC