Utlåtande om förordningen om jakt på varg som sker med dispens utanför renskötselområdet 2016-2018

UTLÅTANDE
9.12.2016 
Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi
Dnr 1723/01.03/2016

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM JAKT PÅ VARG SOM SKER MED STÖD AV DISPENS UTANFÖR RENSKÖTSELOMRÅDET UNDER JAKTÅREN 2016—2018

SLC har bekantat sig med utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning och
önskar framföra följande:

SLC understöder jakt på varg i stamvårdande syfte, eftersom detta är det bästa sättet att minimera skador på grund av den växande vargstammen. SLC anser det även vara av största vikt att av vargstammen berörda parter involveras och ges möjligheter att påverka.

SLC finner det dock besynnerligt att antalet vargar som tillåts fällas begränsas till 40 individer, samtidigt som vargstammen enligt Naturresurscentralens bedömning är växande och antalet skador orsakade av varg har ökat under 2016. Under föregående år tilläts 46 vargar att fällas under jakt i stamvårdande syfte och antalet fällda vargar totalt under året var 78 individer. Förslaget till förordning skulle således medföra en betydande minskning av jakt på varg.

SLC anser det betänkligt, om vargstammens utbredning till de mest husdjurstäta områdena i Finland inte begränsas. En växande vargstam kombinerat med ett växande antal skador på produktionsdjur och hundar samtidigt som bytesmängderna föreslås minskas jämfört med tidigare, bäddar för ytterligare konflikter.

Av denna orsak anser SLC att antalet vargar som tillåts fällas betydligt borde ökas från föreslagna 40 individer. Ett absolut minimum är att jakt skall vara möjlig i åtminstone samma utsträckning som tidigare, för att kunna hålla vargskadornas antal på en acceptabel nivå. Helst skulle SLC se att antalet vargar som tillåts fällas ökas till t.ex. 50 individer. Detta skulle inte på något sätt äventyra vargens skyddsstatus.

SLC motsätter sig att i antalet enligt 1 § räknas de vargar som eliminerats på order av polisen, som dött i trafiken och de döda vargar som man på något annat sätt fått vetskap om. Dessa vargindivider bör hållas åtskilt från jakten i stamvårdande syfte med ovannämnda motiveringar.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC