Utlåtande om förordningen om nordligt stöd 2017

UTLÅTANDE
21.12.2016 

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi
Dnr 1887/01.02/2016

UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NORDLIGT STÖD 2017

SLC har bekantat sig med utkastet till förordning och önskar framföra följande:

SLC anser att förordningen motsvarar den beredning som SLC deltagit i och det förhandlingsresultat som nåddes mellan statsmakten och producentorganisationerna SLC och MTK den 28 november 2016.

SLC har således ingenting att invända emot eller anmärka på gällande innehållet i förordningen.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC