Utlåtande om regeringens proposition om temporär statsborgen för gårdsbruksenheter och tillhörande lagförslag

Jord- och skogsbruksministeriet

PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Hänvisning: MMM021:00/2016

Ärende: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL LAG OM TEMPORÄR STATSBORGEN FÖR GÅRDSBRUKSENHETER OCH LAGAR OM ÄNDRING AV 25 § I LAGEN OM STRUKTURSTÖD TILL JORDBRUKET OCH AV LAGEN OM INFÖRANDE AV EN LAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM FINANSIERING AV LANDSBYGDSNÄRINGAR

SLC har bekantat sig med förslaget och önskar framföra följande:

I den arbetsgrupp som beredde ärendet var SLC representerad och har på så sätt haft insyn i beredningen och fått förståelse för sina synpunkter, därför endast ett par kommentarer i detta skede:

SLC utgår i ifrån att likviditetslånen också skall gå att söka och bevilja i landskapet Åland. Likviditetslånen är nödvändiga med tanke på den kassakris, ofta kombinerad med brist på säkerheter, som många gårdar har råkat i då jordbrukets lönsamhet har kraftigt försämrats. Detta är fallet också på Åland där Jordbruksbyrån kunde ta den roll som NTM -centralerna har på fastlandet.

Då kassakrisen på de gårdar som är i behov av ett likviditetslån är akut förutsätter SLC att lånen så snabbt som möjligt borde kunna gå att söka och lyfta. För att inte byråkratin kring sökandet av lånen inte skall bli för omfattande förslås att lånen skall beviljas utgående från sifferuppgifter från de senaste årens jordbruksskattedeklarationer så att jordbrukaren har en möjlighet att själv fylla i ansökan om lånet. 

Helsingfors 16.8.2016

Holger Falck
ordförande

Mer från SLC