Utlåtande om statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr 1580/01.02/2016

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS
FÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR, FÅR- OCH GETBIDRAG SAMT BIDRAG FÖR
JORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2016

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande:

I utkastet till statsrådets förordning föreslås att enhetsstödet till mjölkkor på AB-områdets övriga områden fastställs till 535 euro per djurenhet för 2016. Enligt uppskattningar från bl.a. TNS-Gallup förutspås antalet mjölkkor på AB-området att minska jämfört med året 2015.

SLC anser det vara av största vikt att en möjligast stor del av stödet betalas ut under stödåret. Mjölkbidragets slutliga storlek kommer troligtvis att slutligen fastställas i juni 2017, varför det med tanke på mjölkgårdarnas likviditet vore motiverat att i detta skede höja bidraget maximalt. En eventuell överbetalning kan utjämnas i samband med den andra utbetalningen.

SLC har i detta skede ingenting övrigt att anmärka gällande innehållet i utkastet till statsrådets förordning.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC