Utlåtande om statsrådets förordning om nordligt stöd 2015 (11 §)

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr 1409/01.02/2016

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV 11 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NORDLIGT STÖD 2015

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande:

I statsrådets förordning 44/2015 ingår bestämmelser om stöd för hongetter. Stödet bestäms enligt det genomsnittliga antalet hongetter på gärden under är 2015. Informationen om antalet fås i får- och getregistret. Tidigare byggde stödsystemet på en beräkningsdag, men i början av 2015 infördes ett system med genomsnittligt antal djur under ett kalenderår. Till följd av ändringen sänktes stödet i regel för nästan alla gårdar. Detta sänkta stöd låg inte i linje med målen för stödsystemets strukturella förändringar trots att man samtidigt kunde harmonisera och förenkla de olika stödsystemens definitioner.

Därför föreslås att enhetsstödet för hongetter höjs med 50 procent jämfört med basnivån 2015. Det ändrade enhetsstödet minskar risken för att sektor hamnar i ett svårt läge på grund av stödsystemets strukturella förändringar. Ändringen ökar stödet för hongetter frän ca 135 000 euro till ca 200 000 euro. Det totala stödbeloppet kommer då bättre att motsvara beloppet av det ursprungliga för hongetter planerade nordliga
stödet av 2015 års nationella stödanslag.

SLC har i detta skede ingenting att anmärka gällande innehållet i utkastet till statsrådets förordning.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC