Utlåtande om statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral

Utlåtande

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 Statsrådet
kirjaamo@mmm.fi
maija.kaukonen@mmm.fi

Dnr MMM008:00/2014

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM VERKSAMHETEN VID FINLANDS SKOGSCENTRAL

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral och har ingenting att anmärka angående utkastet.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Stefan Borgman
Skogsexpert
Mer från SLC