Utlåtande om statsrådets principbeslut om offentlig upphandling

UTLÅTANDE
3.6.2016 

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi
Dnr 829/04.04.01.01/2016

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM FRÄMJANDE AV GOD ODLINGSSED NÄR DET GÄLLER MILJÖN SAMT PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN SOM TAR HÄNSYN TILL DJURENS VÄLBEFINNANDE OCH LIVSMEDELSSÄKERHETEN VID OFFENTLIG UPPHANDLING AV LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSTJÄNSTER.

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets och jord- och skogsbruksministeriets förordningar och framför följande: 

Statsrådet förutsätter att man inom offentlig upphandling strävar efter hög kvalitet genom att vid upphandlingen kräva att det på ett totalekonomiskt hållbart sätt används livsmedel och måltidstjänster som producerats med
odlings- och produktionsmetoder som tar hänsyn till miljön och främjar djurens välbefinnande och livsmedelssäkerheten.

SLC anser att det är hög tid att värdesätta den inhemska livsmedelsproduktionen enligt de grundprinciper som nämns i utkastet till principbeslut. Den offentliga upphandlingen av inhemska och lokala livsmedels är viktig för landsbygdens livskraft och hela livsmedels- och skogskedjan som tillsammans är en av landets största sysselsättare. 

Utgångspunkten för SLC gällande offentliga upphandlingar av mat är att alla livsmedel som införskaffas med skattemedel bör uppfylla samma kvalitetskrav och följa samma strikta lagstiftning som inhemsk produktion.
Detta är enda sättet att råda bot på dagens situation där man i beklagligt många fall med skattemedel stöder en sådan produktion som skulle vara olaglig i Finland.

SLC anser att utkastet till principbeslut på denna punkt är urvattnad och delvis otydlig gällande vad som egentligen eftersträvas. SLC önskar därför att statsrådet principbeslut klart och tydligt framhäver målsättningen med att ställa samma krav på importerade produkter som det ställs på inhemska
matvaror.

Gällande kriterier för enskilda produkter och produktionsmetoder önskar SLC följande:
- I växthus skall det vara möjligt att använda kemiska bekämpningsmedel vid behov.
- Vid bevattning skall man även kunna använda vatten från t.ex. våtmarker och fosforfällor så att näringsämnen återanvänds.
- Gällande nötkreatur bör kastrering av tjurar vara tillåten. Detta är viktigt ur djurvälfärdssynpunkt för att tjurarna skall kunna gå på bete.
- Gällande långt förädlade produkter bör det säkerställas att t.ex. tillväxthormoner eller andra i EU och Finland förbjudna produktionsmetoder inte använts vid råvaruproduktionen.
- Produkter som behandlats med växtskyddsmetoder och preparat som inte ät tillåtna i Finland bör inte upphandlas. Som exempel förutom de som nämns i utkastet kunde nämnas användning av Linuron i potatisodling och groningshämmande substanser vid lagring av matpotatis.
- Gällande potatis och rotfrukter borde en 24 timmars gräns införas gällande leverans efter skalning eller dylik förädling.
- Gällande fisk bör ursprunget och fångstdatum alltid framgå. Leverans inom 12 timmar kan däremot vara omotiverat strikt. 

Slutligen vill SLC ännu påpeka behovet av att matens ursprung gällande åtminstone huvudråvarorna alltid framgår ur matlistorna eller menyerna på offentliga bespisningsställen. Det är inte alltid möjligt att erbjuda enbart
inhemska alternativ och då bör minikravet vara att konsumenten/kunden även med sitt eget val kan påverka vad hen äter. 

SLC anser även att behovet är stort av informationsmaterial och rekommendationer om hur statsrådets principbeslut skall tillämpas i praktiken. Därför önskar SLC att förvaltningen fortast möjligt utarbetar tydliga direktiv för offentliga upphandlingar och gärna i samråd med producentorganisationerna och övriga berörda instanser.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC