Utlåtande om statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr 1370/04.04.01.01/2016

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS REDOGÖRELSE FÖR LIVSMEDELSPOLITIK

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik och önskar framföra följande:

Redogörelsen är en del av den nationella livsmedelspolitiken och sätter upp riktlinjerna för de politiska målen och de centrala fokusområdena för satsningar långt in i framtiden. Målet är att förbättra produktiviteten i jordbruket baserat på inhemska resurser, trygga en fortsatt jordbruksproduktion genom en politik som uppmuntrar till långsiktighet och hållbarhet, trygga tillgången på inhemska råvaror för livsmedelsindustrins behov och uppmuntra skapandet av ett mångsidigt distributionsnätverk.

Målsättningarna är i och för sig bra och riktiga, men redogörelsen erbjuder tyvärr få svar på hur dessa målsättningar kan uppnås. Redogörelsens vision är för lång och diffus och lämnar mycket tolkningsutrymme. Därför krävs ett förtydligande av målsättningarna och hur dessa skall förverkligas samt en konkret vision, om redogörelsen skall kunna fungera som ett politiskt styrmedel.

Speciellt beklagligt i redogörelsen är att detaljhandels koncentrering och vilka följder de nuvarande utvecklingstrenderna inom detaljhandeln kommer att medföra inte alls behandlas ur matproduktionens synvinkel. Även Finlands strikta lagstiftning gällande
exempelvis miljö- och djurskydd och vilken effekt dessa har på speciellt primärproduktionen lämnas oberörda. Redogörelsen lyfter endast upp dessa som konkurrensfördelar i framtiden, fastän det hittills inte gått att påvisa några fördelar. Tvärtom fungerar den inhemska lagstiftningens pålagor främst som konkurrenshinder. 

Utvecklande av nya marknader och exportmöjligheter samt satsningar på forskning, utveckling och rådgivning nämns som avgörande för den finländska livsmedelsproduktionen. Hur dessa skall utvecklas och användas för att gagna den inhemska produktionen förblir dock oklart.

Summa summarum kan man säga att redogörelsen i sin nuvarande form totalt saknar koordination mellan olika politikområden och incitament till nya styrmedel för att trygga en framtida produktion. Tvärtom verkar målsättningen främst vara att cementera
dagens situation och förlita sig på osäkra förhoppningar.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC