Utlåtande över behoven av en revidering av inlösningslagstiftningen

23.9.2016

Justitieministeriet                                                                                                                                      
OM 21/41/2015

Utlåtande över utredningen ”Lunastuslainsäädännön uudistustarpeet”, Behoven av en revidering av inlösningslagstiftningen.  Utredningar och anvisningar 33/2016, upphovsman Jari Salila

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utredningen kring behovet av revidering av lagstiftningen som berör inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter.

Utredningen är en del av regeringens spetsprojekt med syfte att få finländsk livsmedelsproduktion lönsam. Hit hör även ett förstärkt egendomsskydd. 

Inlösningslagen har trätt i kraft år 1978 och trots mindre ändringar under årens lopp är det på sin plats med en helhetsrevidering av inlösningslagstiftningen. Samhället och hur samhällsfunktioner administreras och i vems regi de sköts har förändrats på många grundläggande sätt under dessa knappa 40 år som lagen har varit i kraft. Som det framgår i utredningen är det på sin plats med en översyn av ersättningsgrunderna, samt att ersättningen verkligen uppfyller det grundlagsenliga kravet på full ersättning.

SLC stöder förslaget att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda de lagändringar som krävs. Vi anser att det är viktigt att arbetsgruppen även beaktar de områden i utredningen som enligt upphovsman Salila inte kräver vidare åtgärder eller översyn.

SLC arbetar kontinuerligt med markägarfrågor och vi önskar att vi kommer i åtanke i det skede som arbetsgruppen tillsätts.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Johan Åberg                                                             Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare                                                  Jurist

Mer från SLC