Utlåtande över utkastet till ändringar i lagen om skatt på arv och gåva

Finansministeriet
VM071:00/2016

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändringar i lagen om skatt på arv och gåva samt i 47 § inkomstskattelagen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet och uttalar sig till den del som det gäller ikraftträdandet av det nya 9 momentet vid 55 § lagen om skatt på arv och gåva. 

SLC anser att det är försvarbart att utsträcka lagförändringen retroaktivt att gälla sådana fall där minderårig via dödsfall har mist en förälder, så att förändringen kan tillämpas då det fortfarande finns tid för rättelseyrkande enligt 43 § lagen om skatt på arv och gåva. 

SLC yrkar på att denna retroaktivitet skrivs in vid stadgandet om lagens ikraftträdande.
Tillägget till propositionen skulle inte leda till någon betydande fiskal förlust men skulle i de enskilda fall där det kan tillämpas ha stor betydelse, även ur ett rent medmänskligt perspektiv.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Johan Åberg                                    Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare                          Jurist

Mer från SLC