Utlåtande över utkastet till Finlands miljöcentrals förslag om föreskrifter för fastställande av grundvattenområden och skyddsplaner

Finlands miljöcentral                                       

SYKE-2013-V-4

Utlåtande över utkastet till Finlands miljöcentrals förslag om föreskrifter för fastställande av grundvattenområden och skyddsplaner
(Lausuntopyyntö pohjavesialueiden määrittämisen ja suojelusuunnitelmien ohjeistusluonnoksesta)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:

Vi ser att det är viktigt att normgivningen och anvisningarna inom vattenvården inte får begränsa möjligheten att idka jord- och skogsbruk mer än vad som nu är fallet. Därmed ser vi  att då det gäller klassificeringen och fastställandet av grundvattenområden är det viktigt att åstadkomma faktuellt korrekta klassificeringar. Grundvattenskydd är nödvändigt, men skyddsplanerna bör konsekvensbedömas med tanke på jord- och skogsbruket. Vi har  på kustområdena utbredda arealer med lerjordar, där jord- och skogsbruk har bedrivits av hävd och där täta lerlager har skyddat grundvattnet. På sid 25 i föreskrifterna noteras kustområdenas lerjordar men vi poängterar att det är möjligt att bedriva jord- och skogsbruk på dessa områden. 

Informationen på sid 45 framåt som gäller möjlighet till nya  gränsdragningar är viktig och även det att NTM-centralen bör ändra gränsdragningen om en sådan styrks av väsentlig fakta. Vi understryker att grundvattenområdesklassificeringen skall basera sig på fakta och framkommer det fakta som motiverar en korrigering av ett område, så skall korrigeringen göras. Det är viktigt att det är tydligt framkommer att korrigeringar skall och  kan göras i bägge riktningar, skyddsområden kan utvidgas men tidigare skyddsområden  kan även minskas eller helt falla utanför skyddsklassificeringarna. I detta sammanhang är det angeläget att påminna om att markägaren bör beredas tillfälle att höras.

Föreskrifterna innehåller ett digert material och vi ser att de delvis har karaktären av en handbok. Det är viktigt att distinktionen mellan mer allmän information och den del av föreskrifterna som direkt baserar sig på ett lagligt befullmäktigande görs tydlig. En del av materialet i föreskrifterna baserar sig nu på redan föråldrade förordningar, såsom tex hänvisningen (sid 103)  till miljöministeriets miljöskyddsföreskrifter för husdjursgårdar som i sig är förankrad i bland annat den redan utdaterade nitratförordningen. 

Det är också viktigt med klara riktlinjer och disktinktioner då det gäller grundvattenbaserade begränsningar i områdesanvändning inom planläggning och tillståndsgivning för byggande. Det är mer korrekt med en skrivning enligt vilken grundvattenområdens skyddsplaner kan infogas i planföreskrifter och byggnadsordningar. I förslaget står det nu att dessa bör infogas. (sid 80) Vad i övrigt gäller förvaltningsmässiga aspekter av föreskrifterna så är det ytterst viktigt att betona en god informationsgång vad gäller planer på skydd. Markägare och näringsidkare bör informeras och beredas tillfälle att delta. (sid 63)

Avgränsningen av grundvatten områdena som framkommer på sidan 23 och framåt  väcker frågor hos oss. Det framgår inte hur stora dessa gränsområden kommer att bli. På denna punkt borde föreskrifterna göras tydligare. Dessutom finns det vissa otydligheter av teknisk art, som kan ge stora och även oönskade praktiska konsekvenser. Kartorna som används i skala 1:20000, och  som det konstateras i texten är då en 2 mm streck på kartan 40 meter i verkligheten. 

Slutligen tackar vi för möjligheten att få uttala oss kring  dessa föreskrifter. Eftersom den förordning som föreskrifterna skall grunda sig på ännu delvis är oklar, finns  det säkert skäl att återkomma med ytterligare kommentarer.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Johan Åberg                        Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare             Jurist

Mer från SLC