Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av inkomstskattelagen med förslag till skogsgåvoavdrag

Finansministeriet
VM046:00/2016

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av inkomstskattelagen med förslag till skogsgåvoavdrag
(Lausuntopyyntö luonnoksesta Hallituksen esityksestä metsälahjavähennykseksi) 


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet som har gjorts som resultat av lagstiftningsråd Jukka Vanhanens utredning kring hur ägarstrukturen och det aktiva ägandet bland skogsägare kunde förbättras. De finländska skogsägarna blir allt äldre, med en medelålder på 62 år för närvarande. En yngre skogsägarkår överlag torde bättre svara för att utmaningen om ett större virkesuttag i framtiden uppnås. SLC anser att ambitionen att förbättra möjligheterna för ett aktivt skogsbruk är bra. 
SLC anser att utkastet i sin nuvarande form har en del brister som bör beaktas för att den önskade   effekten skall kunna uppnås. Utkastet är för det första alltför invecklat till sin struktur, dess uppbyggnad borde göras enklare och tydligare. För att skogsgåvoavdraget skall gälla fler än ett litet fåtal skogsägare är det också skäl att justera avdragets grund. Vi föreslår minst en halvering av den euromässiga gränsen på 40.000 och den arealmässiga på 100 hektar. Vidare anser vi att koefficienten borde vara högre än 2,2 till den del som gåvoskatten överskrider minimigränsen.

Vad gäller den procedurmässiga sidan av förslaget till skogsgåvoavdrag så anser SLC att det skall göras i ett tidigare skede på skatteblankett 2C än från skogsbrukets rena kapitalinkomst. Skogsgåvoavdraget borde gå att göras vid motsvarande punkt som skogsavdraget på skatteblanketten.

Slutligen anser SLC att de 20 miljoner euro/år som i regeringsprogrammet har vikts för att utveckla och förbättra möjligheten till generationsväxling av skog i vilket fall som helst bör användas för att främja det aktiva skogsbruket. För att säkerställa att det vikta beloppet säkert används för sitt syfte anser SLC att det även skall kanaliseras via en förhöjning av skogsavdraget.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Holger Falck                                    Mikaela Strömberg-Schalin
Ordförande                                      Jurist

Mer från SLC